Održana 14. sjednica Skupštine ZDK

FOTO: zdk.ba

Na 14. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 07.11.2023. godine razmatrano je pet tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

Danas je Skupština donijela novi Zakon o prostornom uređenju i građenju. Donesenom Zakonu je prethodila redovna procedura u kojoj je na Prijedlog istog Zakona podneseno 27 amandmana, od kojih je 13 amandmana prihvatila Vlada Kantona, koja je u svojstvu podnosioca istog, podnijela svoja 3 amandmana, a svi oni su postali sastavni dio Prijedloga Zakona o kojem se Skupština i izjašnjavala. Razlozi za donošenjem ovog zakona proizilaze iz potrebe za usklađivanjem sa odredbama Zakona o energijskoj efikasnosti Federacije BiH što će omogućiti uvođenje energijskog certifikata, kao i potrebe modernizacije rada organa nadležnih za poslove građenja kroz program e-uprave kao segmenata ukupnog procesa reforme javne uprave u BiH što je i uslov za uspješnu integraciju BiH u Evropsku uniju. Donesenim zakonom su otklonjene nepreciznosti i poteškoće u primjeni pojedinih odredbi prethodno važećeg Zakona o prostornom uređenju.

U okviru druge tačke zastupnici su razmatrali Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, koja nije dobila potreban broj glasova da bi bila donesena.

Potom je razmatrana i prihvaćena Inicijativa Gorana Bulajića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune člana 120. i 126. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 14/12-Aut.tum., 3/15, 2/16, 3/17-Aut.tum. i 16/22). Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zadužila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da povodom ove Inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt kantonalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda, Skupština je zaključkom odbila Inicijativu JU Centar za socijalni rad Zenica za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 16/22). Inicijativa je odbijena kao neosnovana, jer je pomenuta zakonska odredba čije se autentično tumačenje traži, (shodno datom Mišljenju resornog kantonalnog ministarstva koje je prihvatila Vlada Kantona), dovoljno jasna i precizna zbog čega nema potrebe za davanjem autentičnog tumačenja.

U konačnici današnje sjednice Skupština je prihvatila Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva.

Izvor: Stručna služba Skupštine ZDK