U MZ Vražale u toku radovi na izgradnji dijela fekalne kanalizacije

U Mjesnoj zajednici Vražale u toku su radovi na izgradnji dijela fekalne kanalizacije sliva potoka Meokušnice.

Riječ je o projektu čiji je cilj nastavak radova na izgradnji primarnih i sekundarnih trasa fekalne kanalizacije čime se želi postići da se sa kompletnog prodručja sliva potoka Meokušnice prikupe otpadne fekalne vode i kao takve priključe u postojeći centralni sistem prečišćavanja koji je planiran u Banlozima.

Vrijednost projekta je 63.858,60 KM sa PDV-om, a sredstva za njegovu realizaciju obezbijedili su Grad Zenica i Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Planirano je da se izgradi ukupno 306 metara trase.

Radovi su povjereni firmi „ŠPIC-BETON“ d.o.o. Zenica.

zenica.ba