Usvojena i Inicijativa Centra ženskih prava u Zenici

Predstavnički dom Parlamenta FBiH krajem aprila prihvatio je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH, te ga uputio u javnu raspravu do kraja ovog mjeseca.

Svoju Inicijativu sa predloženim dopunama, sačinjenu sa grupom eksperata, Ministarstvu pravde prethodno je uputio i Centar ženskih prava u Zenici.

U ovoj Inicijativi predloženo je rješenje, koje se odnosi na zaštitu žrtava različitih oblika rodno zasnovanog nasilja, a osnov za njeno podnošenje je obaveza naše države da uskladi svoje nacionalno zakonodavstvo sa odredbama istanbulske Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Direktive o pravima žrtva, pojašnjavaju u Centru ženskih prava u Zenici.

“Pomenuti dokumenti predlažu obavezu država da kroz svoje zakonodavstvo prepoznaju pojam žrtve, a mi u zakondavstvu imamo samo pojam oštećene krivičnog djela, te da se žrtvi omogući učestvovanje u krivičnom postupku, saslušanje, zatim da predlaže dokaze, da joj se obezbijedi adekvatna zaštita, te adekvatno postupanje sa djecom žrtvama krivičnog djela”, navodi Aida Ćosić, koordinatorica Odjela pravne pomoći i psihološke podrške u Centru ženskih prava

Ovom Inicijativom obuhvaćene su i ranije podnesene inicijative pomenutog Centra.

“Jedna se odnosi na prijedlog da se krivičnim zakonodavstvom kao krivično djelo definiše nasilje, koje se čini putem informaciono-komunikacijskih tehnologija i mobilnih telefona, obzirom da se žene često susreću sa ovakvim vidom naslja, a obuhvaćena je i inicijativa, podnesena ranijih godina, da se kao oštećeni prepoznaju djeca koja su priustvovala nasilju u porodici”, napominje koordinatorica Odjela pravne pomoći i psihološke podrške u Centru ženskih prava.

Cilj Inicijative je, ističu u ovom centru, da se zaštite žrtve različitih vidova rodno zasnovanog nasilja, ali i da se određena ponašanja definišu kao ponašanja, koja su zakonom zabranjena i da se u odnosu na njih definišu odgovarajuće krivično-pravne sankcije, čime će žrtvama biti pružena krivično-pravna zaštita. (V.J.)