Odgovor predsjedavajuće GV Zenica na prijedlog za sazivanje hitne sjednice

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica uputila je odgovor gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću na zahtjeva za sazivanje hitne sjednice GV. Odgovor prenosimo u cjelosti.

Na osnovu člana 86. Stav 2.Poslovnika Gradskog vijeća („Službene novine Grada Zenica“, broj: 4/17) „Izuzetno, u HITNIM slučajevima predsjedavajući Vijeća MOŽE sazvati sjednicu u kraćem roku…“

Cijenim da tačke dnevnog reda koje ste predložili ne spadaju u kategoriju hitnog nego se mogu i trebaju razmatrati na redovnoj sjednici Gradskog vijeća.

OBRAZLOŽENJE:

Tačka 1. Imenovanje privremenih upravnih odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zenica i Javne ustanove Apoteke „Zdravlje“ Zenica.

Navedene ustanove imaju organe rukovođenja, svi akti potrebni za rad Ustanova su već urađeni, i ustanove funkcionišu bez ikakvih problema. Predsjedavajuća je upoznata da je u toku konkursna procedura za imenovanje direktora u JU „Dom zdravlja“ Zenica što se ne može okončati bez Upravnog odbora, međutim ni tu nema elemenata hitnosti jer postoji vršilac dužnosti direktora koji ima iste ovlasti kao i direktor, a imenovan je na period od 6 mjeseci.

Predsjednica bivšeg Upravnog odbora je dopisom obavijestila Predsjedavajuću da je mandat Upravnog odbora istekao 02.08.2020. godine pa je Radno predsjedništvo na sastanku održanom 04.08.2020. godine uputilo upit gradonačelniku o izboru novih članova Upravnog odbora. Radno predsjedništvo nije dobilo odgovor na upit, ali je gradonačelnik poslao prijedlog za sazivanje Hitne sjednice Gradskog vijeća za 15.08.2020. godine sa tačkom dnevnog reda : Imenovanje privremenih upravnih odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zenica i Javne ustanove Apoteke „Zdravlje“ Zenica.  Predsjedavajuća je odgovorila da će se prijedlog razmatrati na sastanku Radnog predsjedništva što je i učinjeno 24.08.2020. godine, a Radno predsjedništvo je utvrdilo da za ovu tačku dnevnog reda ne postoje elementi hitnosti te da se ista treba razmatrati u redovnoj proceduri.

Iz predočenih materijala je bilo jasno da je prilikom provođenja procedure po Oglasu za izbor i imenovanje članova Upravnih odbora ovih ustanova došlo do grešaka što je usporilo proces.

Predsjedavajuća ni u kom slučaju ne može biti odgovorna za greške u proceduri do koje je došlo od strane komisije koju je imenovao rukovodilac organa uprave, pa rukvodioucu predlažem da utvrdi čija je stvarna  odgovornost za neimenovanje članova Upravnih odbora.

Predsjedavajuća predlaže gradonačelniku da po hitnom postupku ispuni uslove navedene u Zaključku Radnog predsjedništva od 24.08.2020. godine, odnosno da ispuni svoje obaveze izvršavanja Zaključaka Gradskog vijeća,  te time omogući nesmetan rad Gradskog vijeća Zenica, kao i da naloži Službi za odnose s javnošću objavljivanje dopisa Predsjedavajuće u vezi sa prisustvom gostiju i medija na sjednici na službenoj stranici Grada kako se nikome više ne bi prezentovala nevažeća obavijest kao akt kojim se navodno reguliše prisustvo na sjednicama Vijeća, a kojom se derogiraju odredbe Poslovnika Gradskog vijeća jer Obavijest nije provedbeni akt.

Tačke 2,3 i 4. Ove tačke  su bile predviđene za redovnu sjednicu Gradskog vijeća pa samim tim ne postoji razlog za hitnost. Gradonačelnik navodi da „… se građevinski radovi neće moći izvoditi do kraja ove građevinske sezone, zbog čega će građani i Grad pretrpjeti ogromnu štetu“.

Nije odgovornost Predsjedavajuće ako do toga dođe jer gradonačelnik izvršavanjem Zaključaka Gradskog vijeća, odnosno dostavljanjem traženih izvještaja o utrošku sredstava, kao i objavljivanjem dopisa Predsjedavajuće u vezi sa prisustvom na sjednicama Vijeća, ODMAH OMOGUĆAVA nesmetan nastavak rada Gradskog vijeća i razmatranje navedenih tačaka.

Poštovani gradonačelniče, iz svega gore navedenog proizilazi da je održavanje ili neodržavanje sjednica Gradskog vijeća u ovom trenutku Vaša odgovornost.

S poštovanjem,

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica

Diana Bešić