Oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u ZDK

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-7725/19 od 07.05.2019. (u daljem tekstu Program), Gradska Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti  objavljuje oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja  pripadnika branilačke populacije u Zeničkoo-dobojskom kantonu  

 1. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Zenica, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu poticaja samozapošljavanja i to:

 • Program „Prvi biznis“ – u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, po raspisanom javnom pozivu ovog Programa registrovao djelatnost ne ranije od 01.01.2018. godine;
 • Program „Biznis plus“ – u slučaju kada je podnosilac zahtjeva korisnik Programa poticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, a koji je svojim zalaganjem ostvario nadprosječne poslovne rezultate, te koji ima planove proširenja poslovne djelatnosti; ili zapošljava člana vlastitog domaćinstva koji nema prava prednosti u zapošljavanju po članu 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.
 1. Pravo učešća na oglasu imaju:
 • Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
 • Ratni vojni invalidi.
 • Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
 • Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice poginulih branilaca.
 • Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
 • Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
 • U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program
 • Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)

za aplikante na Program „Prvi biznis“

 • Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice
 • Uvjerenje o provedenom vremenu u Oružanim snagama
 • Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a
 • Potvrda o kretanju izdata od MUP-a
 • Kopija lične karte
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza
 • Korisnik je dužan dostaviti dokaz o registraciji planirane djelatnost nakon 01.01.2018. godine, a najkasnije sa 07.06.2019. godine
 • Korisnik je dužan dostaviti plan poslovnih aktivnosti kojim će dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita i tržišta iste.

za aplikante na Program „Biznis plus“

 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta;
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registrovanu djelatnost;
 • Bilans stanja i bilans uspjeha za 2018. godinu ovjeren od nadležnog organa (FIA)
 • ako su dodatna sredstva potrebna za namjenu proširenja djelatnosti – Plan proširenja poslovne djelatnosti
 • ako su dodatna sredstva potrebna za namjenu zapošljavanja člana vlastitog domaćinstva – kućna lista i dokaz o srodstvu (rodni list, vjenčani list i sl.).
 • Izjava korisnika o učešću u prethodnim projektima Ministarstva
 1. Visina sredstva
 • Program „Prvi biznis“ – 8.000,00KM.
 • Program „Biznis plus“ – do 5.000,00KM
 1. Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za  poticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva.

Na osnovu donešene odluke Ministarstva, općina/grad, Ministarstvo i korisnik potpisati će ugovor kojim će biti detaljno regulisane sve obaveze strana u postupku.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi boračko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 1. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 07.06.2019. godine
 • Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine/grada Zenica

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine / grada.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.