U januaru 2019. godine porezni obveznici Federacije BiH uplatili su 414.530.971 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obaveznici Federacije BiH u januaru 2019. godine uplatili 414.530.971 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 29.815.498 KM više u odnosu na januar 2018. godine ili iskazano u procentu više za 7,75 %.

Uplate javnih prihoda po kantonima, u januaru 2019. godine, u odnosu na januar 2018.godine, prikazujemo u sljedećoj tabeli:

U januaru 2019. godine u odnosu na januar 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 10.815.628 KM, ili iskazano u procentu za 8,49%.

U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

  • poreza na dobit u iznosu od 20.760.461 KM, što je više za 18,63 % ili  3.259.856 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 19,98 % ili za  2.638.290 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,47 % ili za 621.566 KM;
  • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 16.701.816 KM, što je više za 0,03% ili za 5.786 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 90.372 KM što je za 41,29% ili za 63.555 KM manje;
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 38.045.277 KM, što je povećanje za 15,90% ili za 5.220.351 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od  39.020.163 KM, što je povećanje za 0,69% ili za  267.445 KM.
  • U januaru 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  276.005.631 KM, što u odnosu na januar 2018. godine predstavlja povećanje za 18.958.509 KM ili iskazano u procentu za 7,38 %.

Naplaćeni doprinosi u januaru 2019.godine iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 156.724.537 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 106.896.518 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 12.384.576 KM

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.1.2019. godine je 523.461 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Izvor: Porezna uprava Federacije BiH