Podržana inicijativa za kreditno zaduženje za tri dionice autoceste na koridoru Vc

Ilustracija

Federalna vlada primila je na znanje tri informacije o kreditnim zahtjevima Javnog preduzeća “Autoceste Federacije BiH” d.o.o. Mostar za izgradnju poddionica autoceste na Koridoru Vc.

Pokrenute su inicijative da se za poddionicu Poprikuše – Nemila osiguraju kreditna sredstva kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 70 miliona eura, za poddionicu Tarčin – Ivan (tunel Ivan) do 50 miliona eura i za poddionicu  Mostar Jug-Kvanj do 60 miliona eura. Informacije o kreditima su prihvaćene kao osnova za vođenje pregovora.

Federalna ministarstva finansija i prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar su zaduženi da u tim za pregovore o ovim kreditima imenuju svoje predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovim kreditnim zaduženjima će biti JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekstove usaglašenih ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, a današnji zaključak dostaviti Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine radi provođenja dalje procedure.

Izvor: Akta.ba