Kantonalni sud oslobodio optužbe bivše čelnike Čelika

Kantonalni sud u Zenici je izrekao oslobađajuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu u predmetu broj: 04 0 K 012198 22 K,

kojom su optuženi Mujezinović Zaim, Šabić Nermin, Porča Alija, Islamović Muamer, Nuhagić Adnan, Kruško Senad, Demiri Asim, Stapić Zoran i Džidić Amir, oslobođeni od optužbe da su počinili krivična djela, i to Mujezinović Zaim, Šabić Nermin, Porča Alija, Islamović Muamer i Nuhagić Adnan u radnjama opisanim pod tačkama I, II, III, IV i V krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, Kruško Senad u radnjama opisanim pod tačkom I krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 33. KZ FBIH (pomaganje), Asim Demiri u radnjama opisanim pod tačkama I i II krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 33. KZ FBIH (pomaganje), Stapić Zoran u radnjama opisanim pod tačkama I i II krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 33. KZ FBIH (pomaganje), Amir Džidić u radnjama opisanim pod tačkama II, III, IV i V krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 33. KZ FBIH (pomaganje).

Pretpostavka nevinosti – Molimo da pri čitanju sadržaja informacije imate u vidu načelo krivičnog zakonodavstva iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a koje glasi: “Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom suda ne utvrdi njegova krivnja.”

Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine – ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

KANTONALNI SUD U ZENICI Broj: 04 0 K 012198 22 K – Zenica, 24.10.2023. godine

U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE!

 

Kantonalni sud u Zenici, u vijeću sastavljenom od sudije Maličbegović Enesa, kao predsjednika vijeća, te sudija Kokor Srećka i Pašić Indire, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Mandžuka Jasmine, u krivičnom predmetu protiv optuženih Mujezinović Zaima, Šabić Nermina, Porča Alije, Islamović Muamera, Nuharić Adnana, Kruško Senada, Demiri Asima, Stapić Zorana i Džidić Amira, zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, a u odnosu na optužene Kruško Senada, Demiri Asima, Stapić Zorana i Džidić Amira član 33. KZ FBiH, povodom optužnice Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva ZE-DO kantona broj: T04 0 KTKV 0027539 19 od 07.12.2021. godine, potvrđene od strane sudije za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Zenici pod brojem: 04 0 K 012198 21 Kps, dana 27.12.2021. godine, nakon održanog usmenog, javnog i glavnog pretresa, u prisustvu kantonalnog tužioca Imamović Ermina, optuženih i njihovih branilaca Hasagić Mensura, Adamović Vlade, Mujkić Azijade, Babić Nedžada, Buljubašić Adina,

Mujkić Dajane i Bašić Josipa, donio je i javno objavio, dana 24.10.2023. godine, sljedeću:

 

P R E S U D U

OPTUŽENI:

1. MUJEZINOVIĆ ZAIM,

2. ŠABIĆ NERMIN,

3. PORČA ALIJA,

4. ISLAMOVIĆ MUAMER,

5. NUHAGIĆ ADNAN,

6. KRUŠKO SENAD,

7. DEMIRI ASIM,

8. STAPIĆ ZORAN,

9. DŽIDIĆ AMIR,

 

Na osnovu člana 299. točka c) ZKP FBiH,

OSLOBAĐAJU SE OD OPTUŽBE

 

Da su:

I – MUJEZINOVIĆ ZAIM, KRUŠKO SENAD, DEMIRI ASIM i STAPIĆ ZORAN

U vremenskom periodu od 04.05.2005. godine do 19.08.2010. godine u Zenici, Mujezinović Zaim u svojstvu odgovorne osobe, kao v.d. direktora Udruženja građana „NK Čelik“ Zenica (UG NK Čelik), na koju poziciju je imenovan prema Rješenju Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona broj: 06-05-108/97 od 04.05.2005. godine, ne obavivši svoje službene dužnosti propisane u članu 29. do 36. Statuta UG NK Čelik broj: 35/05 od 14.01.2005. godine i u članu 28. do 35. Statuta UG NK Čelik broj: 1213/2010 od 29.06.2010. godine, prema kojim odredbama direktor kluba odgovara za zakonitost rada kluba, zatim da direktor kluba nije dužan postupiti po nalozima, uputstvima i preporukama Upravnog odbora (UO) UG NK Čelik koja nisu u skladu sa zakonom, statutom i opštim aktima kluba, kao i to da odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i ostvarivanju pojedinačnih prava i obaveza iz radnog odnosa lica na profesionalnom radu u klubu u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima kluba, nanio štetu budžetu Federacije Bosne i Hercegovine (F BiH), vanbudžetskim fondovima F BiH i budžetu ZDK i istovremeno pribavio imovinsku korist UG NK Čelik, sve na način da je znajući da je UG NK Čelik konstantno stvaralo dug po osnovu javnih prihoda koji proističu iz obračunatih a neplaćenih poreza na platu i poreza na dohodak kao i doprinosa na i iz plata za obavezno penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, koji su propisani

tada važećim Zakonom o porezu na platu F BiH, Zakonom o porezu na dohodak F BiH i Zakonom o doprinosima F BiH, i koji dug se za vrijeme njegovog mandata povećao za iznos od 1.314.837,60 KM (313.720,49 KM poreza i doprinosa od nesamostalne djelatnosti i 1.001.117,11 KM od samostalne djelatnosti), zbog čega su i bili blokirani transakcijski računi UG NK Čelik koji su bili otvoreni u tadašnjoj Investiciono – komercijalnoj banci d.d. Zenica, transakcijski račun broj: …, koji je blokiran dana 09.06.2005. godine, kao i u Sparkasse banci d.d. BiH, transakcijski račun broj: … koji je blokiran dana 03.03.2009. godine, konstanto za vrijeme svog mandata stavljao sve druge povjeritelje u povoljniji položaj u odnosu na Poreznu upravu F BiH koja je imala prioritet naplate dospjelih potraživanja u odnosu na sve druge povjeritelje, između ostalog i prema članu 15. Zakona o finansijskom poslovanju F BiH („Sl. novine F BiH“ broj 2/95, 13/00 i 29/00) i tako svjestan postojanja dugova po osnovu javnih prihoda i svjestan da su isti prioritetni za naplatu te da njihovim neplaćanjem čini štetu budžetu F BiH, vanbudžetskim fondovima F BiH i budžetu ZDK i pribavlja korist UG NK Čelik, što je i htio, zaključivao niz ugovora sa igračima, članovima stručnih štabova, drugim fizičkim i pravnim licima i drugim dobavljačima, te svjesno organizovao provođenje kompletnog platnog prometa UG NK Čelik isključivo preko blagajne, onemogućivši na taj način Poreznu upravu FBiH da naplati svoja potraživanja, i to na način da je, najprije dana 01.09.2005. godine zaključen Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između UG NK Čelik i Udruženja građana „FK Čelik 1945“ (UG FK Čelik 1945) broj 13/2005, odnosno 2584/05, koji je ispred UG FK Čelik 1945 potpisao tadašnji predsjednik tog udruženja Kruško Senad, na koji način je isti Mujezinović Zaimu na raspolaganje stavio transakcijski račun tog udruženja, otvoren kod tadašnje Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica, koji nije bio blokiran, a potom i dana 19.01.2006. godine dao ovlaštenje Mujezinović Zaimu za sklapanje ugovora za reklamno propagandne usluge i ugovore s igračima za navodne potrebe UG FK Čelik 1945 za koje vrijeme je Mujezinović Zaim obavljao poslove člana upravnog odbora UG FK Čelik 1945, svjestan da na taj način omogućava nesmetan priliv sredstava namijenjenih UG NK Čelik od različitih izvora uključujući i prilive putem ugovora o cesiji na koji način su kupci UG NK Čelik svoje obaveze bezgotovinski uplaćivali na neblokirani transakcijski račun UG FK Čelik 1945, s kojeg su dalje vršene bezgotovinske uplate za obaveze UG NK Čelik dok je preostali dio sredstava putem čeka (u gotovini) sukcesivno podizan sa tog računa i uplaćivan u blagajnu UG NK Čelik ili je s tog računa vršeno bezgotovinsko plaćanje dospjelih obaveza za UG NK Čelik, a sve po nalozima Kruško Senada, predsjednika UG FK Čelik 1945 u periodu od 03.03.2006. godine do 08.10.2008. godine, koji je znao da ne postoji nikakav dužničko –povjerilački odnos između ta dva Udruženja, a u periodu od 08.10.2008. godine do 31.12.2010. godine po nalozima od strane Asima Demirija koji je u tom vremenskom periodu de facto obavljao poslove predsjednika UG FK Čelik 1945, koji je također znao da ne postoji nikakav dužničko – povjerilački odnos između ta dva udruženja, na koji način je ostvaren priliv u

blagajnu UG NK Čelik preko uplata od strane UG FK Čelik 1945 u ukupnom iznosu od 1.276.211,69 KM,

a isto tako, nakon što je UO UG NK Čelik na sjednici održanoj 31.01.2009. godine donio odluku o formiranju Udruženja građana „Škola nogometa NK Čelik“ (UG Škola nogometa NK Čelik), istog dana zaključen je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između UG NK Čelik i UG Škola nogometa NK Čelik broj: 06-195/09 koji je ispred UG Škola nogometa NK Čelik potpisao

tadašnji predsjednik udruženja Stapić Zoran, na koji način je isti na raspolaganje stavio transakcijski račun tog udruženja otvoren kod Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica koji nije bio blokiran i koje udruženje je iskorišteno na isti način kao i UG FK Čelik 1945, tako što je omogućen nesmetan priliv sredstava namijenjenih UG NK Čelik od različitih izvora, na račun

tog novoformiranog udruženja koji nije bio blokiran i koja sredstva su potom putem čeka (u gotovini) sukcesivno podizana sa tog računa i uplaćivana u blagajnu UG NK Čelik ili je s tog računa vršeno bezgotovinsko plaćanje dospjelih obaveza za UG NK Čelik a sve po nalozima predsjednika UG Škola nogometa NK Čelik Stapić Zorana, koji je znao da ne postoji nikakav

dužničko – povjerilački odnos između ta dva udruženja na koji način je ostvaren priliv u blagajnu UG NK Čelik preko uplata od strane UG Škola nogometa NK Čelik u ukupnom iznosu od 47.200,00 KM, što sveukupno iznosi 1.323.411,69 KM,

kao i prilivi od donacija, zakupnina poslovnih prostora, uplata od tombole, primljenih pozajmica, te drugih uplata od reklama, prodaje igrača i po drugim osnovama, tako da je za vrijeme njegovog mandata u blagajnu UG NK Čelik ukupno uplaćeno gotovog novca u ukupnom iznosu od 6.282.094,11 KM, a koji iznosi su prema odredbama Zakona o finansijskom poslovanju F BiH, Zakona o unutrašnjem platnom prometu F BiH i Zakona o platnim transakcijama F BiH, morali biti uplaćeni isključivo na gore navedene transakcijske račune sa kojih bi se po prioritetima izvršilo plaćanje obaveza po osnovu javnih prihoda, ali iako je znao za tu činjenicu, novac je ostajao u blagajni UG NK Čelik, te je sukcesivno nalagao odgovornim osobama u UG NK Čelik da se prema svim drugim povjeriteljima, osim Porezne uprave F BiH vrši plaćanje gotovim novcem obaveza koje su nastale po raznim vrstama ugovora i to za plaće zaposlenicima, naknade igračima i stručnom štabu, po ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, isplate sudijama, redarima, medicinskom osoblju, obezbjeđenju, povrat pozajmica, te obaveza prema raznim dobavljačima u sveukupnom iznosu od 6.290.765,44 KM, a putem cesija i kompenzacija u ukupnom iznosu od 1.177.745,16 KM, u tom dijelu postupajući suprotno članu 12. stav 3. Zakona o finansijskom poslovanju koji zabranjuje izmirivanje međusobnih obaveza pravnom licu prebijanjem, kao ni na druge načine predviđene propisima

o obligacionim odnosima, što sve ukupno iznosi 7.468.510,60 KM, na koji način je ovakvim poslovanjem, isključivo putem blagajne i putem obračunskog plaćanja (kompenzacije i cesije) za vrijeme svog mandata oštetio budžet F BiH, vanbudžetske fondove F BiH i budžet ZDK kroz neplaćene obaveze po osnovu doprinosa na i iz dohotka i porez na dohodak u ukupnom iznosu od 313.720,49 KM, te neplaćene obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz ugovora o djelu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u ukupnom iznosu od 1.001.117,11 KM, što sve ukupno iznosi 1.314.837,60 KM i na koji način je istovremeno pribavio imovinsku korist UG NK Čelik u istom iznosu, Dakle, Mujezinović Zaim kao odgovorna osoba u Federaciji ne obavivši svoje službene dužnosti, drugom nanio imovinsku štetu i drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000,00 KM, a Kruško Senad, Demiri Asim i Stapić Zoran mu pomogli.

 

II – ŠABIĆ NERMIN, DEMIRI ASIM, STAPIĆ ZORAN I DŽIDIĆ AMIR

U vremenskom periodu od 13.10.2010 do 01.12.2011. godine u Zenici, Šabić Nermin u svojstvu odgovorne osobe, kao v.d. direktora UG NK Čelik, na koju poziciju je imenovan prema Rješenju Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona broj: 06-05-108-2/97 od 13.10.2010. godine, ne obavivši svoje službene dužnosti propisane u članu 28. do 35. Statuta UG NK Čelik broj: 1213/2010 od 29.06.2010. godine, prema kojim odredbama direktor kluba odgovara za zakonitost rada kluba, zatim da direktor kluba nije dužan postupiti po nalozima, uputstvima i preporukama UO UG NK Čelik koja nisu u skladu sa zakonom, statutom i opštim aktima kluba, kao i to da odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i ostvarivanju pojedinačnih prava i obaveza iz radnog odnosa lica na profesionalnom radu u klubu u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima kluba, nanio štetu budžetu Federacije Bosne i Hercegovine (F BiH), vanbudžetskim fondovima F BiH i budžetu ZDK i istovremeno pribavio imovinsku korist UG NK Čelik, sve na način da je znajući da je UG NK Čelik konstantno stvaralo dug po osnovu javnih prihoda koji proističu iz obračunatih a neplaćenih poreza na platu i poreza na dohodak kao i doprinosa na i iz plata za obavezno penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, koji su propisani tada važećim Zakonom o porezu na platu F BiH, Zakonom o porezu na dohodak F BiH i Zakonom o doprinosima F BiH, i koji dug se za vrijeme njegovog mandata povećao za iznos od 185.392,56 KM (61.973,41 KM poreza i doprinosa od nesamostalne djelatnosti i najmanje 123.419,15 KM od samostalne djelatnosti), znajući da su prethodno zbog toga bili blokirani transakcijski računi UG NK Čelik koji su bili otvoreni u tadašnjoj Investiciono – komercijalnoj banci d.d. Zenica, transakcijski račun broj: …, koji je blokiran dana 09.06.2005. godine, kao i u Sparkasse banci d.d. BiH, TR broj: … KM koji je blokiran dana 03.03.2009. godine, konstanto za vrijeme svog mandata stavljao sve druge povjeritelje u povoljniji položaj u odnosu na Poreznu upravu F BiH koja je imala prioritet naplate dospjelih potraživanja u odnosu na sve druge povjeritelje, između ostalog i prema članu 15. Zakona o finansijskom poslovanju F BiH

(„Sl. novine F BiH“ broj 2/95, 13/00 i 29/00) i tako svjestan postojanja dugova po osnovu javnih

prihoda i svjestan da su isti prioritetni za naplatu te da njihovim neplaćanjem čini štetu budžetu

F BiH, vanbudžetskim fondovima F BiH i budžetu ZDK i pribavlja korist UG NK Čelik, što je

i htio, zaključivao niz ugovora sa igračima, članovima stručnih štabova, drugim fizičkim i

pravnim licima i drugim dobavljačima, te svjesno nastavio provođenje kompletnog platnog

prometa UG NK Čelik isključivo preko blagajne i to na način da je

Demiri Asim kao de facto predsjednik UG FK Čelik 1945 stavio na raspolaganje transakcijski

račun tog udruženja, otvoren kod tadašnje Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica, koji

nije bio blokiran svjestan da na taj način omogućava nesmetan priliv sredstava namijenjenih

UG NK Čelik od različitih izvora, koja sredstva su potom po njegovim nalozima putem čeka (u

gotovini) sukcesivno podizana sa tog računa i po njegovim nalozima uplaćivana u blagajnu

UGNK Čelik, ili je s tog računa vršeno bezgotovinsko plaćanje dospjelih obaveza za UG NK

Čelik, iako je znao da ne postoji nikakav dužničko – povjerilački odnos između ta dva

udruženja, na koji način je ostvaren priliv u blagajnu UG NK Čelik preko uplata od strane UG

FK Čelik 1945 u ukupnom iznosu od 600,00 KM,

a isto tako Stapić Zoran kao predsjednik UG Škola nogometa NK Čelik do 09.05. 2011. godine,

a potom i Amir Džidić predsjednik UG Škola nogometa NK Čelik od 19.05.2011. godine pa do

kraja mandata Šabića Nermina, stavili na raspolaganje transakcijski račun tog udruženja koji

nije bio blokiran, svjesni da na taj način omogućavaju nesmetan priliv sredstava namijenjenih

UG NK Čelik od različitih izvora, koja sredstva su potom po nalozima predsjednika Stapić

Zorana do 09.05.2011. godine, odnosno Džidić Amira od 19.05.2011. godine pa do kraja

mandata Šabić Nermina, putem čeka (u gotovini) sukcesivno podizana sa tog računa i

uplaćivana u blagajnu UG NK Čelik ili je s tog računa vršeno bezgotovinsko plaćanje dospjelih

obaveza za UG NK Čelik, iako su znali da ne postoji nikakav dužničko – povjerilački odnos

između ta dva udruženja, na koji način je ostvaren priliv u blagajnu UG NK Čelik preko uplata

od strane UG Škola nogometa NK Čelik u ukupnom iznosu od 246.299,43 KM, što sveukupno

iznosi 246.899,43 KM,

kao i prilivi od donacija, zakupnina poslovnih prostora, uplata od tombole 328.868,50 KM,

primljenih pozajmica, te drugih uplata od reklama, prodaje igrača i po drugim osnovama, tako

da je za vrijeme njegovog mandata u blagajnu UG NK Čelik ukupno uplaćeno gotovog novca

u ukupnom iznosu od 1.305.796,98 KM,

a koji iznosi su prema odredbama Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, Zakona o

unutrašnjem platnom prometu FBiH i Zakona o platnim transakcijama FBiH, morali biti

uplaćeni na gore navedene transakcijske račune sa kojih bi se po prioritetima izvršilo plaćanje

obaveza za javne prihode, ali, iako je znao za tu činjenicu, novac je ostajao u blagajni UG NK

Čelik, te je sukcesivno nalagao odgovornim osobama u UG NK Čelik da se prema svim drugim

povjeriteljima osim Porezne uprave F BiH izvrši isplata obaveza koje su nastale po raznim

vrstama ugovora i to za plaće zaposlenicima, naknade igračima i stručnom štabu, po ugovorima

o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, isplate sudijama, redarima,

medicinskom osoblju, obezbjeđenju, povrat pozajmica, obaveze prema raznim dobavljačima

koje su izvršavane isplatama s blagajne u ukupnom iznosu od 1.303.206,62 KM, a putem cesija

i kompenzacija u ukupnom iznosu od 227.556,56 KM u tom dijelu postupajući suprotno članu

12. stav 3. Zakona o finansijskom poslovanju koji zabranjuje izmirivanje međusobnih obaveza

pravnom licu prebijanjem, kao ni na druge načine predviđene propisima o obligacionim

odnosima, što sve ukupno iznosi 1.530.763,18 KM,

na koji način je, ovakvim poslovanjem, isključivo putem blagajne i putem obračunskog

plaćanja (kompenzacije i cesije) za vrijeme svog mandata oštetio budžet F BiH, vanbudžetske

fondove F BiH i budžet ZDK kroz neplaćene obaveze po osnovu doprinosa na i iz dohotka i

porez na dohodak u ukupnom iznosu od 61.973,41 KM, te neplaćene obaveze po osnovu poreza

i doprinosa iz ugovora o djelu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u ukupnom

iznosu od 123.419,15 KM, što sve ukupno iznosi 185.392,56 KM, i na koji način je istovremeno

UG NK Čelik pribavio imovinsku korist u istom iznosu,

Dakle, Šabić Nermin kao odgovorna osoba u Federaciji ne obavivši svoje službene dužnosti,

drugom nanio imovinsku štetu i drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000,00 KM,

a Demiri Asim, Stapić Zoran i Džidić Amir mu pomogli,

 

III – PORČA ALIJA i DŽIDIĆ AMIR

U vremenskom periodu od 01.12.2011. do 17.07.2014. godine u Zenici, Alija Porča u

svojstvu odgovorne osobe, kao v.d. direktora UG NK Čelik, na koju poziciju je imenovan prema

Rješenju Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona broj: 06-05-108-

2/97 od 01.12.2011. godine,

ne obavivši svoje službene dužnosti propisane u članu 28. do 35. Statuta UG NK Čelik broj:

1213/2010 od 29.06.2010. godine i u članu 33. do 40. Statuta UG NK Čelik broj: 1112/12 od

20.06.2012. godine, prema kojim odredbama direktor kluba odgovara za zakonitost rada kluba,

zatim da direktor kluba nije dužan postupiti po nalozima, uputstvima i preporukama UO UG

NK Čelik koja nisu u skladu sa zakonom, statutom i opštim aktima kluba, kao i to da odlučuje

o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i ostvarivanju pojedinačnih prava i obaveza iz radnog

odnosa lica na profesionalnom radu u klubu u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i

opštim aktima kluba, odgovara za finansijsko poslovanje kluba,

nanio štetu budžetu F BiH, vanbudžetskim fondovima F BiH i budžetu ZDK i istovremeno

pribavio imovinsku korist UG NK Čelik,

sve na način da je znajući da je UG NK Čelik konstantno stvaralo dug po osnovu javnih prihoda

koji proističu iz obračunatih a neplaćenih poreza na platu i poreza na dohodak kao i doprinosa

na i iz plata za obavezno penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, koji su propisani

tada važećim Zakonom o porezu na platu F BiH, Zakonom o porezu na dohodak F BiH i

Zakonom o doprinosima F BiH, i koji dug se za vrijeme njegovog mandata povećao za iznos

od 403.755,78 KM (170.680.38 KM poreza i doprinosa od nesamostalne djelatnosti i najmanje

233.075,40 KM od samostalne djelatnosti), znajući da su prethodno zbog toga bili blokirani

transakcijski računi UG NK Čelik koji su bili otvoreni u tadašnjoj Investiciono – komercijalnoj

banci d.d. Zenica, transakcijski račun broj: …, koji je blokiran dana 09.06.2005. godine, kao i u

Sparkasse banci d.d. BiH, transakcijski račun broj: … koji je blokiran dana 03.03.2009. godine,

konstanto za vrijeme svog mandata stavljao sve druge povjeritelje u povoljniji položaj u odnosu

na Poreznu upravu F BiH koja je imala prioritet naplate dospjelih potraživanja u odnosu na sve

druge povjeritelje, između ostalog i prema članu 15. Zakona o finansijskom poslovanju F BiH

(„Sl. novine FBiH“ broj 2/95, 13/00 i 29/00) i tako svjestan postojanja dugova po osnovu javnih

prihoda i svjestan da su isti prioritetni za naplatu te da njihovim neplaćanjem čini štetu budžetu

F BiH, vanbudžetskim fondovima F BiH i budžetu ZDK i pribavlja korist UG NK Čelik, što je

i htio, zaključivao niz ugovora sa igračima, članovima stručnih štabova, drugim fizičkim i

pravnim licima i drugim dobavljačima, te svjesno nastavio provođenje kompletnog platnog

prometa UG NK Čelik isključivo preko blagajne, onemogućivši na taj način Poreznu upravu F

BiH da naplati svoja potraživanja i to na način da je,

Amir Džidić, predsjednik UG Škola nogometa NK Čelik stavio na raspolaganje transakcijske

račune tog udruženja, otvorene kod tadašnje Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica i

Union banke d.d. Sarajevo, koji nisu bili blokirani, te dana 01.08.2012. godine zaključio Ugovor

o saradnji između UG NK Čelik i UG Škola nogometa NK Čelik broj 03-1216/2012 (broj UG

NK Čelik), odnosno broj 071/2012 (broj UG Škole nogometa NK Čelik) koji je u ime UG NK

Čelik potpisao direktor Alija Porča, a u ime UG Škole nogometa NK Čelik Amir Džidić,

predmet kojeg ugovora je bila realizacija autorskih prava za prenos utakmica UG NK Čelik u

kojem je, između ostalog, ugovoreno da će UG Škola nogometa NK Čelik primati uplate po

zaključenim ugovorima o prodaji autorskih prava u ime UG NK Čelik, svjestan da na taj način

omogućava nesmetan priliv sredstava namijenjenih UG NK Čelik od različitih izvora, koja

sredstva su potom po nalozima predsjednika tog udruženja Džidić Amira putem čeka (u

gotovini) sukcesivno podizana sa tog računa i po njegovim nalozima uplaćivana u blagajnu UG

NK Čelik, ili je s tog računa vršeno bezgotovinsko plaćanje dospjelih obaveza za UG NK Čelik,

iako je znao da ne postoji nikakav dužničko – povjerilački odnos između ta dva udruženja, na

koji način je ostvaren priliv u blagajnu UG NK Čelik preko uplata od strane UG Škola nogometa

NK Čelik u ukupnom iznosu od 898.673,75 KM,

kao i prilivi od donacija, zakupnina poslovnih prostora, uplata od tombole, primljenih

pozajmica, te drugih uplata od reklama, prodaje igrača i po drugim osnovama, tako da je za

vrijeme njegovog mandata u blagajnu UG NK Čelik ukupno uplaćeno gotovog novca u

ukupnom iznosu od 2.312.431,53 KM,

a koji iznosi su prema odredbama Zakona o finansijskom poslovanju F BiH, Zakona o

unutrašnjem platnom prometu F BiH i Zakona o platnim transakcijama F BiH, morali biti

uplaćeni na gore navedene transakcijske račune sa kojih bi se po prioritetima izvršilo plaćanje

obaveza po osnovu javnih prihoda, ali iako je znao za tu činjenicu, novac je ostajao u blagajni

UG NK Čelik, te je sukcesivno nalagao odgovornim osobama UG NK Čelik da se prema svim

drugim povjeriteljima osim Porezne uprave F BiH vrši plaćanje gotovim novcem obaveza koje

su nastale po raznim vrstama ugovora i to za plaće zaposlenicima, naknade igračima i stručnom

štabu, po ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, isplate

sudijama, redarima, medicinskom osoblju, obezbjeđenju, povrat pozajmica, te obaveze prema

raznim dobavljačima u ukupnom iznosu od 2.308.328,39 KM, a putem cesija i kompenzacija

u ukupnom iznosu od 297.063,88 KM, u tom dijelu postupajući suprotno članu 12. stav 3.

Zakona o finansijskom poslovanju koji zabranjuje izmirivanje međusobnih obaveza pravnom

licu prebijanjem, kao ni na druge načine predviđene propisima o obligacionim odnosima, što

sve ukupno iznosi 2.605.392,27 KM,

na koji način je ovakvim poslovanjem, isključivo putem blagajne i putem obračunskog plaćanja

(kompenzacije i cesije) za vrijeme svog mandata oštetio budžet F BiH, vanbudžetske fondove

F BiH i budžet ZDK kroz neplaćene obaveze po osnovu doprinosa na i iz dohotka i porez na

dohodak u ukupnom iznosu od 170.680,38 KM, te neplaćene obaveze po osnovu poreza i

doprinosa iz ugovora o djelu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u ukupnom

iznosu od 233.075,40 KM, što sve ukupno iznosi 403.755,78 KM i na koji način je istovremeno

UG NK Čelik pribavio imovinsku korist u istom iznosu,

Dakle, Porča Alija kao odgovorna osoba u Federaciji ne obavivši svoje službene dužnosti,

drugom nanio imovinsku štetu i drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000,00 KM,

a Džidić Amir mu pomogao

 

IV- ISLAMOVIĆ MUAMER, DŽIDIĆ AMIR

U vremenskom periodu od 17.07.2014 do 25.02.2015. godine u Zenici, Islamović

Muamer u svojstvu odgovorne osobe, kao v.d. direktora UG NK Čelik, na koju poziciju je

imenovan prema Rješenju Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona

broj: 06-05-108-4/97 od 17.07.2014. godine,

ne obavivši svoje službene dužnosti propisane u članu 33. do 40. Statuta UG NK Čelik broj:

1112/12 od 20.06.2012. godine, prema kojim odredbama direktor kluba odgovara za zakonitost

rada kluba, zatim da direktor kluba nije dužan postupiti po nalozima, uputstvima i preporukama

UO UG NK Čelik kluba koja nisu u skladu sa zakonom, statutom i opštim aktima kluba, kao i

to da odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i ostvarivanju pojedinačnih prava i

obaveza iz radnog odnosa lica na profesionalnom radu u klubu u skladu sa zakonom,

kolektivnim ugovorom i opštim aktima kluba, odgovara za finansijsko poslovanje kluba,

nanio štetu budžetu F BiH, vanbudžetskim fondovima F BiH i budžetu ZDK i istovremeno

pribavio imovinsku korist UG NK Čelik,

sve na način da je znajući da je UG NK Čelik konstantno stvaralo dug po osnovu javnih prihoda

koji proističu iz obračunatih a neplaćenih poreza na platu i poreza na dohodak kao i doprinosa

na i iz plata za obavezno penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, koji su propisani

tada važećim Zakonom o porezu na platu F BiH, Zakonom o porezu na dohodak F BiH i

Zakonom o doprinosima F BiH, i koji je za vrijeme njegovog mandata povećan za iznos od

125.699,94 KM (50.457,43 KM poreza i doprinosa od nesamostalne djelatnosti i najmanje

75.242,51 KM od samostalne djelatnosti), znajući da su prethodno zbog toga bili blokirani

transakcijski računi UG NK Čelik koji su bili otvoreni u tadašnjoj Investiciono – komercijalnoj

banci d.d. Zenica, transakcijski račun broj: …, koji je blokiran dana 09.06.2005. godine, kao i u

Sparkasse banci d.d. BiH, transakcijski račun broj: … koji je blokiran dana 03.03.2009. godine,

konstanto za vrijeme svog mandata stavljao sve druge povjeritelje u povoljniji položaj u odnosu

na Poreznu upravu F BiH koja je imala prioritet naplate dospjelih potraživanja u odnosu na sve

druge povjeritelje, između ostalog i prema članu 15. Zakona o finansijskom poslovanju F BiH

(„Sl. novine F BiH“ broj 2/95, 13/00 i 29/00) i tako svjestan postojanja dugova po osnovu javnih

prihoda i svjestan da su isti prioritetni za naplatu te da njihovim neplaćanjem čini štetu budžetu

F BiH, vanbudžetskim fondovima F BiH i budžetu ZDK i pribavlja korist UG NK Čelik, što je

i htio, zaključivao niz ugovora sa igračima, članovima stručnih štabova, drugim fizičkim i

pravnim licima i drugim dobavljačima, te svjesno nastavio provođenje kompletnog platnog

prometa UG NK Čelik isključivo preko blagajne, onemogućivši na taj način Poreznu upravu F

BiH da naplati svoja potraživanja i to na način da je

Džidić Amir, predsjednik UG Škola nogometa NK Čelik stavio na raspolaganje transakcijske

račune tog udruženja, otvorene kod tadašnje Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica i

Union banke d.d. Sarajevo, koji nisu bili blokirani, svjestan da na taj način omogućava

nesmetan priliv sredstava namijenjenih UG NK Čelik od različitih izvora, koja sredstva su

potom po nalozima predsjednika Džidić Amira putem čeka (u gotovini) sukcesivno podizana

sa tih računa i po njegovim nalozima uplaćivana u blagajnu UG NK Čelik, ili je s tih računa

vršeno bezgotovinsko plaćanje dospjelih obaveza za UG NK Čelik, iako je znao da ne postoji

nikakav dužničko – povjerilački odnos između ta dva udruženja, na koji način je ostvaren priliv

u blagajnu UG NK Čelik preko uplata od strane UG Škola nogometa NK Čelik u ukupnom

iznosu od 265.774,98 KM,

kao i prilivi od donacija, zakupnina poslovnih prostora, uplata od tombole, te primljenih

pozajmica, drugih uplata od reklama, prodaje igrača i po drugim osnovama, tako da je za

vrijeme njegovog mandata u blagajnu UG NK Čelik ukupno uplaćeno gotovog novca u

ukupnom iznosu od 474.382,15 KM,

a koji iznosi su prema odredbama Zakona o finansijskom poslovanju F BiH, Zakona o

unutrašnjem platnom prometu F BiH i Zakona o platnim transakcijama F BiH, morali biti

uplaćeni na gore navedene transakcijske račune sa kojih bi se po prioritetima izvršilo plaćanje

obaveza za javne prihode, ali iako je znao za tu činjenicu, novac je ostajao u blagajni UG NK

Čelik, te je sukcesivno nalagao odgovornim osobama UG NK Čelik da se prema svim drugim

povjeriteljima osim Porezne uprave F BiH izvrši isplata obaveza koje su nastale po raznim

vrstama ugovora i to za plaće zaposlenicima, naknade igračima i stručnom štabu, po ugovorima

o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, isplate sudijama, redarima,

medicinskom osoblju, obezbjeđenju, povrat pozajmica, te obaveze prema raznim dobavljačima

i drugim povjeriocima u ukupnom iznosu od 477.391,15 KM, a putem cesija i kompenzacija u

ukupnom iznosu 110.354,17 KM suprotno članu 12. stav 3. Zakona o finansijskom poslovanju

sve u ukupnom iznosu od 587.745,32 KM,

na koji način je ovakvim poslovanjem, isključivo putem blagajne i putem obračunskog plaćanja

(kompenzacije i cesije) za vrijeme svog mandata oštetio budžet F BiH, vanbudžetske fondove

F BiH i budžet ZDK kroz neplaćene obaveze po osnovu doprinosa na i iz dohotka i porez na

dohodak u ukupnom iznosu od 50.457,43 KM, te neplaćene obaveze po osnovu poreza i

doprinosa iz ugovora o djelu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u ukupnom

iznosu od 75.242,51 KM, što sve ukupno iznosi 125.699,94 KM i na koji način je istovremeno

UG NK Čelik pribavio imovinsku korist u istom iznosu,

Dakle, Islamović Muamer kao odgovorna osoba u Federaciji ne obavivši svoje službe dužnosti,

drugom nanio imovinsku štetu i drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000,00 KM,

a Džidić Amir mu pomogao

 

V- NUHAGIĆ ADNAN, DŽIDIĆ AMIR

U vremenskom periodu od 25.02.2015. do 31.12.2016. godine u Zenici, Nuhagić Adnan

u svojstvu odgovorne osobe, kao v.d. direktora UG NK Čelik, na koju poziciju je imenovan

prema Rješenju Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona broj: 06-05-

108-5/97 od 25.02.2015. godine,

ne obavivši svoje službene dužnosti propisane u članu 33. do 40. Statuta UG NK Čelik broj:

1112/12 od 20.06.2012. godine prema kojim odredbama direktor kluba odgovara za zakonitost

rada kluba, zatim da direktor kluba nije dužan postupiti po nalozima, uputstvima i preporukama

UO UG NK Čelik koja nisu u skladu sa zakonom, statutom i opštim aktima kluba, kao i to da

odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i ostvarivanju pojedinačnih prava i obaveza iz

radnog odnosa lica na profesionalnom radu u klubu u skladu sa zakonom, kolektivnim

ugovorom i opštim aktima kluba,

nanio štetu budžetu F BiH, vanbudžetskim fondovima F BiH i budžetu ZDK i istovremeno

pribavio imovinsku korist UG NK Čelik,

sve na način da je znajući da je UO NK Čelik konstantno stvaralo dug po osnovu javnih prihoda

koji proističu iz obračunatih a neplaćenih poreza na platu i poreza na dohodak kao i doprinosa

na i iz plata za obavezno penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, koji su propisani

tada važećim Zakonom o porezu na platu F BiH, Zakonom o porezu na dohodak F BiH i

Zakonom o doprinosima F BiH, i koji je za vrijeme njegovog mandata povećan za iznos od

385.033.35 KM (283.332,08 KM poreza i doprinosa od nesamostalne djelatnosti i najmanje

101.701,27 KM od samostalne djelatnosti zaključno sa 31.12.2016. godine), znajući da su

prethodno zbog toga bili blokirani transakcijski računi UG NK Čelik koji su bili otvoreni u

tadašnjoj Investiciono – komercijalnoj banci d.d. Zenica, transakcijski račun broj: …, koji je

blokiran dana 09.06.2005. godine, kao i u Sparkasse banci d.d. BiH, transakcijski račun broj:

… koji je blokiran dana 03.03.2009. godine, konstanto za vrijeme svog mandata stavljao sve

druge povjeritelje u povoljniji položaj u odnosu na Poreznu upravu F BiH koja je imala prioritet

naplate dospjelih potraživanja u odnosu na sve druge povjeritelje, između ostalog i prema članu

15. Zakona o finansijskom poslovanju F BiH („Sl. novine F BiH“ broj 2/95, 13/00 i 29/00) i

tako svjestan postojanja dugova po osnovu javnih prihoda i svjestan da su isti prioritetni za

naplatu te da njihovim neplaćanjem čini štetu budžetu FBiH, vanbudžetskim fondovima FBiH

i budžetu ZDK i pribavlja korist UG NK Čelik, što je i htio, zaključivao niz ugovora sa igračima,

članovima stručnih štabova, drugim fizičkim i pravnim licima i drugim dobavljačima, te

svjesno nastavio provođenje kompletnog platnog prometa UG NK Čelik isključivo preko

blagajne, onemogućivši na taj način Poreznu upravu F BiH da naplati svoja potraživanja i to na

način da je,

Džidić Amir kao predsjednik UG Škola nogometa NK Čelik do 22.04.2016. godine, a potom i

M. M. predsjednik UG Škola nogometa NK Čelik od 22.04.2016. do kraja 2016. godine, stavili

na raspolaganje transakcijske račune tog udruženja otvorene kod tadašnje Investicionokomercijalne banke d.d. Zenica i Union banke d.d. Sarajevo, koji nisu bili blokirani, svjesni da

na taj način omogućavaju nesmetan priliv sredstava namijenjenih UG NK Čelik od različitih

izvora, koja sredstva su potom po nalozima predsjednika Džidić Amira do 22.04.2016. godine,

odnosno M. M. od 22.04.2016. pa do kraja 2016. godine putem čeka (u gotovini) sukcesivno

podizana sa tog računa i uplaćivana u blagajnu UG NK Čelik, ili je s tog računa vršeno

bezgotovinsko plaćanje dospjelih obaveza za UG NK Čelik, iako su znali da ne postoji nikakav

dužničko – povjerilački odnos između ta dva udruženja, na koji način je ostvaren priliv u

blagajnu UG NK Čelik preko uplata od strane UG Škola nogometa NK Čelik u ukupnom iznosu

od 633.638,15 KM,

kao i prilivi od donacija, zakupnina poslovnih prostora, primljenih pozajmica, te drugih uplata

od reklama, prodaje igrača i po drugim osnovama, tako da je za vrijeme njegovog mandata u

blagajnu UG NK Čelik ukupno uplaćeno gotovog novca u ukupnom iznosu od 1.265.317,62 KM,

a koji iznosi su prema odredbama Zakona o finansijskom poslovanju F BiH, Zakona o

unutrašnjem platnom prometu F BiH i Zakona o platnim transakcijama F BiH, morali biti

uplaćeni na gore navedene transakcijske račune sa kojih bi se po prioritetima izvršilo plaćanje

obaveza za javne prihode, ali iako je znao za tu činjenicu, novac je ostajao u blagajni UG NK

Čelik, te je sukcesivno nalagao odgovornim osobama UG NK Čelik da se prema svim drugim

povjeriteljima osim Porezne uprave F BiH izvrši isplata obaveza koje su nastale po raznim

vrstama ugovora i to za plaće zaposlenicima, naknade igračima i stručnom štabu, po ugovorima

o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, isplate sudijama, redarima,

medicinskom osoblju, obezbjeđenju, povrat pozajmica, te obaveze prema raznim dobavljačima

i drugim povjeriocima u ukupnom iznosu od 1.270.908,07 KM, a putem cesija i kompenzacija

u ukupnom iznosu od 337.209,76 KM suprotno članu 12. stav 3. Zakona o finansijskom

poslovanju, sve u ukupnom iznosu od 1.608.117,83 KM,

na koji način je ovakvim poslovanjem, isključivo putem blagajne i putem obračunskog plaćanja

(kompenzacije i cesije) za vrijeme svog mandata oštetio budžet F BiH, vanbudžetske fondove

F BiH i budžet ZDK kroz neplaćene obaveze po osnovu doprinosa na i iz dohotka i porez na

dohodak u ukupnom iznosu od 283.332,08 KM, te neplaćene obaveze po osnovu poreza i

doprinosa iz ugovora o djelu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u ukupnom

iznosu od 101.701,27 KM, što sve ukupno iznosi 385.033,35 KM i na koji način je istovremeno

UG NK Čelik pribavio imovinsku korist u istom iznosu,

Dakle, Nuhagić Adnan kao odgovorna osoba u Federaciji ne obavivši svoje službene dužnosti,

drugom nanio imovinsku štetu i drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000,00 KM,

a Džidić Amir i M. M. mu pomogli,

 

Čime bi:

– optuženi Mujezinović Zaim, Šabić Nermin, Porča Alija, Islamović Muamer i Nuhagić Adnan u radnjama opisanim pod tačkama I, II, III, IV i V počinili krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije BiH (KZ FBiH);

– optuženi Kruško Senad u radnjama opisanim pod tačkom I počinio krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 33. KZ FBIH (pomaganje);

– optuženi Asim Demiri u radnjama opisanim pod tačkama I i II počinio krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 33. KZ FBIH (pomaganje);

– optuženi Stapić Zoran u radnjama opisanim pod tačkama I i II počinio krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 33. KZ FBIH (pomaganje);

– optuženi Amir Džidić u radnjama opisanim pod tačkama II, III, IV i V počinio krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 33. KZ FBIH (pomaganje);

Na osnovu člana 203. stav 1. ZKP FBiH troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.