Objavljena uredba za poslodavce o isplati pomoći za radnike

Uredbe o isplati pomoći od strane poslodavca objavljena je u Službenim novinama FBiH, broj 97/23 od 15.12.2023. godine. 

Poslodavac može, na osnovu ove uredbe, izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.520 KM (dvije hiljade petsto dvadeset konvertibilnih maraka).

Pomoć se može isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do dana prestanka važenja ove uredbe. Isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune zaposlenika. Pomoć iz ovog člana se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu“, navedeno je u Uredbi.

Isplata pomoći može se izvršiti do šest tranši (dijelova), a možese isplatiti i jednokratnom tranšom.

Poslodavac je dužan donijeti interni akt (npr. odluku, pravilnik) kojim će se, između ostalog, urediti iznos pomoći, datum isplate, broj tranši i uslovi isplate.

Ova uredba stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a prestaje da važi 30.06.2024. godine.

Podsjetimo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Ministarstva finansija donijela uredbu kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca.

Akta.ba

Pravo na pomoć, usljed inflatornog rasta cijena, ima lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa članom 4 Zakona o radu. Ovo pravo imaju lica zatečena u radnom odnosu na dan isplate novčanog iznosa.