Pomoć u iznosu od 300 KM do 600 KM za energetski siromašna domaćinstva

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je s načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova u Federaciji BiH sporazum za provođenje programa EU pomoći energetski siromašnim domaćinstvima u FBiH. U ime Grada Zenica, a po ovlaštenju gradonačelnika Fuada Kasumovića, sporazum je potpisala dr. Ajla Čosić.

Sporazum se odnosi na realizaciju programa EU pomoći domaćinstvima u Federaciji BiH s ciljem prevazilaženja krize izazvane poskupljenima energenata.

Pomoć podrazumijeva oko 64 miliona KM koje će se, u skladu s Programom utroška sredstava, dijeliti na najmanje 109.000 naugroženijih domaćinstava u Federaciji BiH.

Ovaj Program utroška sredstava usaglašen je sa predstavnicima EU Delegacije u BiH i usvojen na Vladi FBiH, te predstavlja tek prvi korak u podjeli ove pomoći. To znači da će domaćinstva koja ispune uslove dobiti iznose od 300,00 do 600,00 KM pomoći.

Važno je istaknuti da Program utroška podrazumijeva četiri kategorije domaćinstava razvrstanih po općim uslovima koji su baza za daljnju kategorizaciju onih najugroženijih.

Osnovni, opći uslovi za sve četiri kategorije domaćinstava koja su prepoznata u Programu utroška sredstava su da općina u kojoj žive potpiše sporazum sa Ministarstvom, a onda i da su državljani BiH, da imaju prijavljeno prebivalište u FBiH, te da nijedan odrasli član domaćinstva ne smije imati samostalnu registrovanu djelatnost.

Ovo je pomoć za domaćinstva, ne fizička lica koja se vode na nekom od programa novčanih davanja, a posebni uslov za prvu kategoriju u kojoj su domaćinstva u kojima živi osoba koja je korisnik stalne novčane pomoći jeste da moraju biti na spisku za isplatu iz decembra 2022., što je ujedno i jedini posebni uslov uz opće uslove. Novčana pomoć po domaćinstvu u ovoj kategoriji ne može biti veća od 600,00 KM.

Druga kategorija domaćinstva u kojima žive djeca korisnici dječijeg doplatka imaju jedan posebni uslov, a to je da su bila na spisku za isplatu zaključno sa 31. majom 2023.godine. Novčana pomoć po domaćinstvu u ovoj kategoriji ne može biti veća od 600,00 KM.

U trećoj kategoriji su domaćinstva koja se odnose na penzionere, posebni uslov odnosi se na ostvareno pravo na visinu penzije do zagarantovane penzije ostvareno u 12. mjesecu 2022., da nisu korisnici razmjerne penzije s inostranstvom, te da ni jedan odrasli član domaćinstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa. Novčana pomoć po domaćinstvu u ovoj kategoriji ne može biti veća od 300,00 KM.

Četvrta kategorija su jednoroditeljske zajednice, odnosno domaćinstvo u kojem dijete ima samo jednog roditelja; drugi ili nije živ ili je nepoznat, a jedini uslov je da živi roditelj tokom 2022. godine nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili ako je zaposlen da nije ostvarivao primanja iz radnog odnosa u iznosu višem od najniže plaće (543,00 KM) u Federaciji za 2022. godinu. Novčana pomoć po domaćinstvu u ovoj kategoriji ne može biti veća od 600,00 KM.

Nakon potpisivanja sporazuma najavljeno je da će javni poziv biti objavljen 23. oktobra 2023. godine od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, te da će prijavni obrasci biti dostupni na web stranicama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlade FBiH, općina i gradova, kao i u prostorima općina i gradova. Uz prijavni obrazac bit će potrebne izjave o kućnoj listi i cips prijavnice svih članova domaćinstva.