Počinje proljetna faza obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Grada Zenica

Na osnovu člana 13. stav 1.alineja 10. i člana 119. stav 2. alineja 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Službene novine FBiH” , broj : 46/10 i 75/13) , člana 10. stav 1. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH ( “Službene novine FBiH”, broj 29/05) i Naredbe o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona – proljetna  faza 2023. godine br. 11-33-6912-1/23 , člana 11. stav 1 alineja 23 ,  člana 34. stav 1. tačka 6.  i člana 117. Statuta Grada Zenica („Službene novine Grada Zenica“, broj: 5/15),  Gradonačelnik  donosi naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Grada Zenica – proljetna  faza 2023. godine

I

Obavezna preventivna sistematska deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija na području Grada Zenica – proljetna  faza  2023 godine, provest će se u periodu od 03.05 do 09.06.2023. godine.

II

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju će organizovati i sprovesti, prema ovjerenom rasporedu, ugovorni organ Grada Zenica izabran  za obavljanje navedenih poslova prema Zakonu o javnim nabavkama .

III

Kontrolu izvođenja akcije na području Grada Zenica, kontrolu rodenticida, količinu i vrstu rodenticida , kao i način provođenja u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinskecije, i deratizacije ( Službene novine FBiH 3/16) će provoditi gradski sanitarni inspektori i ugovorni nadzorni organ.

IV

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

 1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja i uskopojsna prigradska naselja)
 2. obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama
 3. centralne zvanične deponije za odlaganje otpada
 4. nezvanična (neorganizovana) odlagališta otpada – smetljišta
 5. vaspitno – obrazovne ustanove i objekti ( škole, obdaništa, fakulteti)  i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama
 6. kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica
 7. objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama( obuhvatajući: podrume, tavane,magacinski prostor,dvorišta,smetljarnike, garaže, mjesto odlaganja otpada, prostori za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi)
 8. objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama( obuhvatajući: podrume, tavane,magacinski prostor,dvorišta,smetljarnike, garaže, mjesta odlaganja otpada, prostori za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi)
 9. kantonalne institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama ( obuhvatajući: podrume, tavane,magacinski prostor,dvorišta,smetljarnike, garaže, mjesta odlaganja otpada, prostori za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi)
 10. gradske/općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama( obuhvatajući: podrume, tavane,magacinski prostor,dvorišta,smetljarnike, garaže, mjesta odlaganja otpada, prostori za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi)
 11. individualni stambeni objekti u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja obuhvatajući: (podrume, tavane,  magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, mjesta odlaganja otpada,prostori za skladištenje i pripremu hrane,te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi)
 12. vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima kojima upravljaju vjerske zajednice
 13. objekti za javno vodosnabdijevanje i kanalizaciona mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima
 14. objekti i površine svih fizičkih i pravnih lica koja obavljaju poslovnu djelatnost ( obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, mjesta odlaganja otpada,prostori za skladištenje i pripremu hrane,te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi)
 15. objekti i sredstva javnog saobraćaja
 16. objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe sa pripadajućim vanjskim površinama (podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada,prostori za skladištenje i pripremu hrane,te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi)
 17. objekti za pružanje usluga javne higijene
 18. zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi , tavani, magacinski prostori, drvarnici, smetljarnici, dvorišta, garaže).
 19. šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija

V

Troškove obavezne preventivne sistematske deratizacije iz tačke IV  pod rednim brojem 1. , 4. 8, 10. i 11. snosi Grad Zenica iz budžeta, a troškove pod rednim brojevima 2., 5.,  6., 7. , 9. i 12. snosi Kanton, dok pravna i fizička lica, vlasnici ili korisnici prostora i površina koje podliježu obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji snose troškove pod rednim brojevima  3., 13. , 14., 15., 16., 17. , 18. i 19. i istu su obavezni organizovati i provesti isključivo u utvrđenom periodu .

VI

Obavezi provođenja preventivne sistematske deratizacije podliježu svi subjekti naznačeni u ovoj Naredbi. Navedeni subjekti su dužni obezbijediti nesmetan rad izvođačima. Subjekti koji ne budu poštovali obaveze iz Naredbe će biti sankcionisani prema važećim propisima.

VII

Deratizacija se ima obavezu izvesti sa antikoagulantnim rodenticidima druge i treće grupe otrova visokog učinka  u skladu sa Programom prvođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području ZDK u 2023.godini-proljetna i jesenja faza i  Pravilnikom o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinskecije, deratizacije ( Službene novine FBiH br. 30/16) i u skladu sa Pravilnikom o uslovima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti prostorija i drugih uslova kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove,privredna društva odnosno fizičke osobe –obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije  ( Službene novine FBiH br. 30/16).

 

VIII

Obavezna preventivna sistematska deratizacija se ima provesti u skladu sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu .

IX

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Gradske uprave Zenica ( www.zenica.ba)   te u sredstvima javnog  informisanja na području na kojem se deratizacija obavlja .