Vlada FBiH traži nezavisnu revizorsku kuću koja analizirati ostvarene prihode naftnog terminala

FOTO: Akta.ba

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane privrednog društva Operator Terminali Federacije, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2021. godinu, te usvojila izvještaj ove komisije o izvršenoj kontroli.

Naplata takse

Vlada je zadužila Operatora da angažuje nezavisnu revizorsku kuću koja će izvršiti detaljnu analizu ostvarenih prihoda po osnovu naplate takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, njenog rasporeda i utroška za period od 2014. do 2021. godine, a u skladu sa donesenim odlukama Vlade FBiH za taj period.

Uprava OTF-a dužna je da, nakon te analize, izvrši u svojim evidencijama poravnanje ostvarenih prihoda od naplate takse po godinama s prihodima prikazanim u evidencijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, te u vezi s tim i poravnanje rasporeda prihoda na svojim podračunima.

Dostaviti izvještaj

Operator je zadužen i da prihod ostvaren naplatom ove takse u svojim poslovnim evidencijama priznaje i evidentira u skladu sa Uredbom o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH i računovodstvenom principu modificiranog nastanka događaja, onako kako to u poslovnim evidencijama vodi i priznaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Također je dužan da polugodišnji izvještaj o namjenskom utrošku prihoda od takse za period od 1. januara do 30. juna 2023. godine dostavi ovom resornom ministarstvu u roku ne dužem od 30 dana od isteka ovog roka.

Avaz.ba