Počeli radovi na izgradnji kanalizacije sliva Babine rijeke

Radovi na izgradnji kanalizacije sliva Babine rijeke počeli su u srijedu, a njihova vrijednost iznosi 125.090,05 KM sa PDV-om.  

Realizacijom ovog projekta će biti nastavljene aktivnosti na prikupljanju otpadnih voda u slivu Babine rijeke u dužini od 280 metara, kroz naselje Kasapovići u blizini društvenog doma te čišćenje i sanacija odnosno dovođenje u upotrebno stanje trasa fekalne kanalizacije od pregrade na Babinoj rijeci iznad kamenoloma Široke stijene, nizvodno do mosta Talami, u dužini od 2,6 kilometara.

Nakon okončanja ovih radova primarna trasa kanalizacije sliva Babina rijeka to jest proširenje gradske kanalizacione mreže (do naselja Kasapovići) će biti objedinjena i predata Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica na upravljanje.

Radove izvodi firma „Špic beton“, d.o.o. Zenica, a riječ je o nastavku dosadašnjih aktivnosti čiji je cilj izgradnja primarne trase fekalne kanalizacije na području sliva Babina rijeka te da se nastavi sa omogućavanjem prikupljanja otpadne fekalne vode sa naseljenog područja i uključivanje u postojeći centralni sistem gradske kanalizacione mreže.