Obavještenje političkim subjektima

Zauzimanje javne površine u svrhu promocije predizborne kampanje političkih subjekata (postavljanja promotivnih pult stolova, bina i slično) vrši se na osnovu izdatog rješenja Službe za urbanizam kojim se daje saglasnost za zauzimanje javne površine.

Postupak izdavanja navedenog rješenja pokreće se na osnovu zahtjeva ovlaštenog lica Službi za urbanizam, sa naznakom lokacije i periodom zauzimanja javne površine, uz koji se prilaže:

– kopija katastarskog plana za parcelu na kojoj se vrši zauzimanje javne površine (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od 6 mjeseci),

– dokaz o uplati gradske administrativne takse u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa tarifnim  brojem 26. tačka 6. Odluke o gradskim administrativnim taksama (˝Službene novine Grada Zenica˝, broj: 2/19).

Nakon podnošenja zahtjeva, a prije izdavanja rješenja, podnosilac zahtjeva je dužan zaključiti ugovor o korištenju javne površine sa JP za prostorno planiranje i uređenje grada ˝Zenica˝ d.o.o. Zenica i platiti odgovarajuću naknadu za korištenje javne površine.

zenica.ba