Forum porodične medicine: Ugroženi principi i organizacija rada

Nedavno održani deseti Forum porodične medicine u Sarajevu ukazao je na glavne probleme u ovoj oblasti, kojeg karakteriše nedovoljan broj ljekara specijalista i specijalizanata, pri čemu u službama porodične medicine rade doktori medicine što je u direktnoj suprotnosti Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBIH i AKAZOVIM standardima za timove porodične medicine.

Svi principi su ugroženi a organizacija rada je nedopustivo različita u kantonima, pa čak i među općinama istog kantona, a sistem finansiranja je neadekvatan.

Ljekari porodične medicine su dobili brojne nove zadaće pored svog redovnog rada sa pacijen tima, ne funkcioniše princip zamjenskih timova, što još više dovodi do zamora kadra.

Radi poboljšanja situacije u zdravstvenom sistemu i porodičnoj medicini, neophodno je pristupiti izradi strategije, planova i projekata za hitnu reorganizaciju i unapređenje primarne zdravstvene zaštite, te izmjeni sistema finansiranja.

Pored toga, potrebno je kreiranje stimulativnih mehanizama za menadžment domova zdravlja s ciljem podizanja interesa za raspisivanje specijalizacije za ljekare porodične medicine.

U izradi novog kolektivnog ugovora za ljekare i medicinske sestre, odnosno tehničare predložiti dodatak na platu zbog opasnosti od zaraznih bolesti, te omogućiti da ljekari porodične medicine, delegirani od Udruženja, budu u komisijama za izradu standarda i normativa.

Udruženje doktora porodične medicine smatra da treba intenzivirati regulativu i postupak u procesu dokazivanja COVID-19 kao profesionalne bolesti.(Š.B.)