Od prijavljenih 749 reakcija na vakcinu, ozbiljna klasificirano samo 25 prijava

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH) je do 16. avgusta 2021. godine zaprimila ukupno 749 prijava na reakcije nakon vakcinacije COVID-19 vakcinama. 38 prijava su u postupku obrade.

Procijenjeno je 711 prijava o sumnjama na neželjene reakcije vakcina (ADR) nakon vakcinacije protiv COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Većina prijava uključivala je više reakcija.  686 (96,5%) prijava klasificirano je kao “non serious” nije ozbiljna, očekivana dok je kao “serious” ozbiljna klasificirano 25 prijava (3,5%).

Do danas primljene i analizirane prijave o neželjenim reakcijama ne mijenjaju pozitivan profil koristi i rizika vakcina COVID-19 koje su dostupne u Bosni i Hercegovini. To u velikoj mjeri potvrđuje njihov poznati profil reakcija na vakcinu.

Zaprimljena je 1 prijava smrti pacijenta koja se samo vremenski može dovoditi u vezu sa vakcinom CoronaVac (COVID-19 vakcina), Sinovac. Komisija za sigurnost imunizacije Ministarstva
zdravstva FBiH provodi postupak detaljne analize predmetnog slučaja koji je u toku.

 

nap.ba