Potvrđena opredjeljenost Uprave policije MUP-a ZDK da u krajnje zakonitoj i transparentnoj proceduri provede konkurs za prijem novih 125 policijskih službenika

FOTO: Zenicainfo.ba

Kao što je javnosti i medijima već poznato, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona privodi kraju provođenje konkursa za prijem novih policijskih službenika. Sve faze konkursa su bile otvorene za javnost, medije, nevladin sektor i zainteresovane organizacije, kako domaće tako i međunarodne.

Također su organizovane i prezentacije, kao vid izvještaja za predstavnike svih zainteresovanih medija, zbog čega je dobijena velika podrška građana, institucija i međunarodnih prijatelja Bosne i Hercegovine.

Nakon izvršenih testiranja, Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje policijskih službenika u početni čin policajac i mlađi inspektor je sačinila listu uspješnih kandidata, sa preciznim prikazom osvojenih bodova za svakog kandidata u svakoj pojedinačnoj disciplini i fazi testiranja.

Na temelju ove liste, sačinjena je lista odabranih kandidata, a u skladu sa odredbama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona, kandidati nezadovoljni ishodom konkursa su imali mogućnost da izjave žalbu Policijskom odboru. Nakon formiranja, koje je neopravdano kasnilo tri mjeseca, Policijski odbor je rješavao sve podnesene žalbe. Nakon što je ispitao sve žalbene navode, Policijski odbor je dana 21.07.2021. godine, donio odluku kojom sve podnesene žalbe odbija kao neosnovane, o čemu je pismeno informisao Komisiju za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje.

Nakon zaprimljene obavijesti, vršilac dužnosti policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona glavni inspektor Adis Imamović je potpisao listu kandidata za upućivanje na ljekarski pregled, kako bi se, u zakonom predviđenoj proceduri, nastavile aktivnosti na finalizaciji konkursa i konačnom prijemu najuspješnijh 125 kandidata; (listu kandidata za upućivanje na ljekarski pregled možete pogledati na: www.mupzdk.gov.ba).

Ovakva odluka Policijskog odbora je potvrda svih napora uloženih na zakonitom provođenju konkursne procedure, kao i pozitivnih efekata koji su postignuti primjenom novog Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata za prijem u policijsku službu. Takođe je potvrđena čvrsta i neupitna opredjeljenost menadžmenta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona da aktuelni konkurs provede uz eliminaciju bilo kakvog subjektivnog uticaja na ocjenjivanje kandidata, kao i odlučno sprečavanje svih oblika nepotizma i korupcije.

 

MUPZDK