Održan nastavak 22. sjednice Skupštine ZDK

Danas je održan nastavak 22. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano preostalih devet tačaka ranije utvrđenog dnevnog reda od 14 tačaka, a sjednica je sazvana i održana u uslovima i okolnostima epidemije COVID-19 prema protokolu prilagođenom trenutnoj situaciji uzrokovane pojavom i pandemijom koronavirusa.

Prije prelaska na zvaničan rad, upriličena je dodjela upraženjenog mandata, nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegvine (CIK) donijela Odluku o prestanku mandata preminulom zastupniku u Skupštini Kantona Rifatu Deliću. Upražnjeni mandat je Odlukom CIK-a dodijeljen Piljug Enesu, sljedećem kvalifikovanom kandidatu sa liste Socijaldemokratske partije BiH (SDP), koji je ovom prilikom položio zakletvu i tim činom prihvatio mandat zastupnika u preostalom mandatnom periodu 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Potom su zastupnici dali saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2019. godini sa ukupnim sumiranjem prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Zavod je u 2019. godini ostvario suficit u iznosu 823.251 KM. Ukupni prihodi su iznosili 198.8141.365 KM, a rashodi 197.991.114 KM. Skupština je dala saglasnost i na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2019. godini u kojoj je Zavod ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu 259.007 KM sa ukupnim prihodima koji su iznosili 19.449.844 KM i rashodima od 19.190.837 KM.

Skupština je danas zaključkom prihvatila i Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu u kome se navodi da je u izvještajnom periodu izvršeno 13.493 inspekcijska nadzora, što je za 6,78% više, u odnosu na broj inspekcijskih nadzora planiranih Programom rada Uprave za 2019. godinu. Zbog utvrđenih nepravilnosti prilikom inspekcijskih nadzora donesena su 1.982 rješenja i izdato je 1.796 prekršajnih naloga, sa ukupnim iznosom izrečenih novčanih kazni od 1.288.044 KM.

Zastupnici u Skupštini su prihvatili i Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01. do 31.12.2019. godine. Nakon diskusije u okviru desete tačke dnevnog reda prihvaćen je i Izvještaj o radu J.U. Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, a zastupnici su donijeli i Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona sugeriše Vladi Kantona i resornom Ministarstvu da se dodatno angažuju na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za objekat u kome je smještena JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da 30.11.2020. godine ističe ugovor o ustupanju objekta na korištenje, zaključen između osnivača i vlasnika objekta, Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Poslanici su potom razmatrali i zaključcima prihvatili dvije informacije:

  • Informacija o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2019. godini;
  • Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini.

Posljednje dvije tačke dnevnog reda su se odnosile na inicijative za davanje autentičnog tumačenja koje su zaključcima Skupštine odbijene kao neosnovane, jer su pomenute zakonske odredbe čije se autentično tumačenje traži, dovoljno jasne i precizne zbog čega nije bilo potrebe za davanjem autentičnog tumačenja, što je navedeno i u mišljenjima resornih ministarstava koje je Vlada Kantona prihvatila, a riječ je o slijedećim inicijativama:

  • Inicijativa općine Maglaj za davanje autentičnog tumačenja člana 9. Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 17/08)
  • Inicijativa J.U. Mješovita srednja škola Maglaj za davanje autentičnog tumačenja člana 112. stav 3. Zakona o srednjoj školi («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 9/17)

 

Stručna služba Skupštine ZDK