CCI: I dalje bez parlamentarne kontrole nad trošenjem državnog novca

Zbog nekonstituisanja Parlamentarne komisije za reviziju, pri Parlamentu FBiH više od 2 godine Parlament FBiH ne razmatra izvještaje o reviziji javnih institucija.

Nisu razmotreni revizorski izvještaji za 2018. godinu, pa čak ni oni za 2017. godinu niti su organizovane rasprave sa odgovornim osobama iz subjekata čiji su rad revizori ocjenili negativnom ocjenom ili mišljenjem s rezervom. Federalni parlament neprihvatljivo kasni u obavljanju jedne od svojih značajnih funkcija – kontrole efikasnosti i zakonitosti trošenja državnog novca od strane državnih i javnih institucija. Čime se dodatno proširuje prostor za nekažnjeno kršenje zakona, i korupciju, unutar institucija vlasti ili onih koje one kontrolišu.
Trenutno je predložena samo polovina članova Parlamentarne komisije za reviziju iz Doma naroda Parlamenta FBiH, a do konačnog formiranja Komisije potrebno je da Predstavnički dom Parlamenta FBiH potvrdi preostalih 7 članova, kako bi Komisija u potpunosti bila formirana, te krenula sa radom.

U prethodnom periodu Centri civilnih inicijativa (CCI) kao i Ured za reviziju institucija FBiH, javno su ukazivali na važnost rada Komisije i razmatranje revizorskih izvještaja od strane Parlamenta FBiH i potrebnu hitnog konstituisanja Parlamentarne komisije.
Postojanje parlamentrane kontrole trošenja javnih sredstava potrebnije je sada više nego ikada. Ne razmatrajući izvještaje o reviziji, odnosno ne prateći zakonitost i opravdanost trošenja javnih sredstava, Parlament FBiH doprinosti netransparentnom trošenju i mogućim koruptivnim radnjama pojedinaca u institucijama FBiH
Tretirajući ovu situaciju kao neprihvatljivu, CCI je Kolegiju Predstavničkog doma Parlamenta, 25.5.2020.godine, uputio i zvaničnu Inicijativu da se na slijedećoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH razmatra tačka dnevnog reda koja tretira imenovanje preostalih članova Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju. Na ovaj način bi se omogućio rad navedene Komisije i razmatranje izvještaja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.