Konkurs: Kompanija Almy traži direktora na neodređeno vrijeme

Usljed ukazane kadrovske potrebe, Skupština preduzeća „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica dana 25.02.2020. godine raspisuje sljedeći:

Konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:

DIREKTOR sa radnim iskustvom

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom,  kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

  1. VSS-visoki stepen stručnog obrazovanja ili najmanje 240 ECTS bodova
  2. radno iskustvo minimalno 5 godina
  3. 3. da ima organizatorske, rukovodne i komunikacijske sposobnosti

Svi zainteresirani kandidati trebaju ispuniti prijavu na konkurs uz koju prilažu kraću biografiju i ovjerene kopije ili orginale sljedećih dokumenata:

  1. DIPLOMA O ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU
  2. POTVRDA PRETHODNOG POSLODAVCA O RADNOM STAŽU

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 6 mjeseci.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu: „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, 72000 Zenica sa naznakom „prijava na oglas“.

Prijavljeni kandidati koji ne budu pozvani na razgovor ili ne budu izabrani, dostavljene dokumente mogu preuzeti u sjedištu firme.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana posljednje objave istog u sredstvima javnog informisanja.