Sutra sjednica Gradskog vijeća Zenica: Pogledajte o čemu će raspravljati vijećnici

Zakazana je 45. sjednica Gradskog vijeća Zenica koja će biti održana sutra, 26. decembra 2019. godine sa početkom u 10:00 sati.

U pozivu je navedeno da je dnevnim redom planirano razmatranje 14. tačaka i to:

1. Zapisnik sa 44. sjednice Gradskog vijeća Zenica, održane 28.11.2019. godine
2. Vijećnička pitanja
3. a) Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu
4. Prijedlog Akcionog plana zeleni grad za Zenicu
5. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije u
6. Informacija o primjeni Zaključka o usvajanju Izvještaja o korišćenju javnih površina u
svrhu postavljanja kioska sa pratećim sadržajima broj: 01-01-21073/14 od 20.11.2014.
godine
7. Izvještaj o radu i poslovanju JU Bosansko narodno pozorište Zenica za 2018. godinu
8. Izvještaj o radu Gradske biblioteke Zenica u 2018. godini
9. a) Izvještaj o radu Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o, Zenica za 2018. godinu
b) Informacija o stanju privrede na području Grada Zenica za
period 2016-2018. godina
10. Izvještaj o radu i poslovanju JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata
d.o.o. Zenica za period od 01.01.do 31.12.2018.godine
11. Izvještaj o radu.JU “Dom zdravlja” Zenica za 2018. godinu
12. Izvještaj o radu JU Apoteka “Zdravlje” Zenica za period 01.01.2018. –
31.12.2018. godine
13. Informacija o radu PU I Zenica sa ocjenom stanja bezbjednosti za period
januar-decembar 2018. godine i period januar-mart 2019. godine
14. a) Prijedlog dodjele mandata za predsjednika i članove Savjeta mjesnih
zajednica “Ričice”, “Klopče” i “Lašva”