Mediji o rodno zasnovanom nasilju

Udruženje BH Novinari priredilo je stručni skup o ljudskim pravima u medijima, s fokusom na nasilje u porodici.

Uz stručni osvrt nadležnih u sudstvu, policiji, socijalnim ustanovama i udruženjima namjera je ukazati na ulogu i odgovornost medija, institucija i organizacija civilnog društva u zaštiti i promociji ljudskih prava, u skladu sa standardima i politikama Evropske unije. Naglašen je značaj edukacije novinara o osnovnim ljudskim pravima i načelima profesionalnog medijskog izvještavanja u slučajevima nasilja u porodici. Ovaj skup je organizovan u sklopu projekta BH Novinara “Mediji za ljudska prava”.

„Mediji i novinari koj su i sami žrtve kršenja njihovih prava, postali su kršitelji ljudskih prava drugih žrtava, u ovom slučaju žrtava rodno zasnovanog nasilja rodnog nasilja“, ukazala je sekretarka Udruženja BH Novinari, Borka Rudić, govoreći o ulozi medija i novinara u zaštiti i promociji ljudskih prava.

Mediji trebaju senzibilizirati problem rodno zasnovanog nasilja, a ne dodatno viktimizirati žrtve, što čini senzacionalističko medijsko izvještavanje i pogrešan fokus koji relativizira nasilje, a žrtvi otkriva identitet i u njoj pronalazi povode.

„Stoga mi zahtijevamo da se o ovoj temi izvještava na puno senzibilniji način i da se ima na umu da se medijskim sadržajima ne smiju kršiti prava žrtava, ne smije se dovoditi u pitanje njihovo pravo na zaštitu i ne smije se ugroziti identitet žrtve. Zbog profesionalnih standarda mediji moraju poštivati prava žrtava, a priorij biti na strani žrtve i svojim izvještavanjem doprinositi smanjenju nasilja, a ne dodatnoj viktimizaciji žrtava“, dodaje Rudić.

Na današnjem skupu su prezentovani rezultati istraživanja bh. publiciste i psihologa, Srđana Puhala, prema kojima veliki broj žrtava nasilja uopšte nisu svjesne ili izbjegavaju vjerovati da je nad njima počinjeno nasilje, pogotovo ako se radi o suptilnim vrstama nasilja, koje društvo, općenito, odobrava.

„To je najviše prisutno u ruralnim sredinama i kod žena koje nisu dovoljno educirane o svojim ljudskim pravima. To ih naravno ne sprečava da prijave nasilje, postoje razni mehanizmi – institucije, nevladine organizacije, SOS telefoni, policijske uprave, kojima trebaju prijaviti nasilje“, sugeriše Velida Kulenović, potpredsjednica Udruženja BH Novinari.

Za dugogodišnju aktivisticu i predsjednicu Udruženja žena „Medica“, Sabihu Husić, vladajući patrijarhalni stavovi, u svojoj biti prilično nasilni, čine da ljudi nisu ni svjesni kakve posljedice rodno zasnovano nasilje ostavlja na žtrve nasilje, njihove porodice, a trangeneracijski i na cijelo društvo.

„Šalje se jedna poruka da je nasilje ok, da je ono stil života. Zato hoću da vjerujem da će mediji dati značajan doprinos u podizanju svijesti kod građana i građanki, da prijavljujemo nasilje, a ne da ga zanemarujemo, pa i podržavamo“, poručuje Husić.

Udruženje BH Novinari je u okviru projekta „Mediji za ljudska prava“ razvilo on-line platformu „Mediji za ljudska prava Mapiraj.ba“.

„Platfoma je jedan od mehanizama ka boljoj i efikasnojoj zaštiti ljudskih prava u BiH i to kroz međusektorsku saradnju, pregled slučajeva, pružanje najnovijih informacija i istraživanja o stanju ljudskih prava. Jedan od najznačajnijih resursa je mapiranje i praćenje pojedinačnih slučajeva kršenja ljudskih prava, od samog incidenta, preko praćenja akcija koje poduzimaju policija, pravosuđe i nevladine organizacije, pa do samog izvještavanja medija o ovoj temi“, kaže Milica Samardžić projekt-koordinatorica Udruženja BH Novinari. (Sanja Stević)