OGLAS: Kompanija “Almy gradnja” zapošljava pet inžinjera građevine

Print

Uslijed ukazane kadrovske potrebe, direktor preduzeća „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica dana 17.10.2019. godine raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme. Tekst konkursa donosimo u nastavku:

Uslijed ukazane kadrovske potrebe, direktor preduzeća „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica dana 17.10.2019. godine raspisuje sljedeći:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

  1. „DIPLOMIRANI INŽINJER GRAĐEVINE sa radnim iskustvom-3 izvršioca,
  2. „DIPLOMIRANI INŽINJER GRAĐEVINE bez iskustva-2 izvršioca.

I

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom,  kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

  1. diplomirani inžinjer građevine (VII stepen stručne spreme-VSS-građevinski fakultet),
  2. najmanje 3 godine radnog iskustva u struci sa položenim stručnim ispitom (pozicija 1).

II

Svi zainteresirani kandidati dužni su popuniti i potpisati Prijavu na konkurs uz koju prilažu dokaze o ispunjavanju uslova Konursa, kako slijedi:

  1. Biografiju sa kontakt informacijama,
  2. Kopiju diplome o završenom fakultetu,
  3. Kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu (pozicija 1)
  4. Orginal ili ovjerenu kopiju dokaza o radnom stažu (pozicija 1):

(potvrda prethodnog poslodavca, Potvrda o statusu izdata od strane nadležne Porezne uprave, ili dr.relevantan dokumenat).

III

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine sa mogućnošću produženja ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, zavisno od postignutih rezultata u radu i potreba posla.

IV

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili  putem pošte na adresu: „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, 72000 Zenica sa naznakom „prijava na oglas“.

V

Prijavljeni kandidati koji ne budu pozvani na razgovor ili ne budu izabrani, dostavljene dokumente mogu preuzeti u sjedištu firme.

VI

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave istog u sredstvima javnog informisanja.