Održan sastanak predstavnika investitora JP Autoceste FBiH i mještana Donje Gračanice

Dana 09.09.2019. godine u prostorijama izvođača radova na izgradnji dionice autoceste na Koridoru Vc Donja Gračanica (Zenica sjever) – tunel Zenica, Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S., u Donjoj Gračanici održan je sastanak između predstavnika investitora JP Autoceste FBiH, izvođača radova i predstavnika mjesne zajednice i predstavnika grupe mještana naselja Donja Gračanica.

Predstavnici JP Autoceste FBiH su iznijeli stav da se tri objekta ne nalaze u pojasu eksproprijacije, te samim tim ne mogu biti stranke u postupku eksproprijacije.

Predmetne nekretnine za koje se traži izuzimanje tačnije nijedan od njihovog dijelova nije u sastavu eksproprijacionog elaborata zbog čega ne postoji zakonski osnov da se izvrši otkup spornih nekretnina.

Zakon o cestama FBiH se pogrešno tumači u predmetnom slučaju, jer zakonska odredba koja govori o zaštitnom pojasu od 40 m odnosi se na novu gradnju, a na ne faktičko zatečeno stanje objekata. Dakle zakonom nije precizirano koliko se određeni objekat koji je zatečeno stanje na terenu mora nalaziti od pojasa eksproprijacije, odnosno od krajnje linije autoceste.
Ovako pogrešno tumačenje zakonske odredbe od 40 m značilo bi u krajnjem slučaju obavezu eksproprijacije svih objekata koji se nalaze unutar 40 m i sa jedne i sa druge već izgrađene autoceste, što bi značilo eksproprijaciju na hiljade objekata samo na potezu od Tarčina do Zenice.

Vlasnicima objekata prezentovana je i činjenica ne samo da objekti moraju ostati, da nema osnova za eksproprijaciju, nego i činjenica da tokom izgradnje može doći do određenih štetnih posljedica za sporne objekte, npr. pucanja, raznih oštećenja i sl. zbog čega su u mogućnosti podnijeti tužbu nadležnom općinskom sudu za nadoknadu štete u koliko do takve pojave dođe.

Činjenica jeste da je izvođač dužan tehniku izvođenja radova prilagoditi stanju i uslovima terena kako do pomenutih oštećenja ne bi došlo, a sve u skladu sa ugovorom o izvođenju kojeg je potpisao sa investitorom.

Sarajevo, 10.09.2019. Press služba JP Autoceste FBiH