Javni oglas za izdavanje poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada Zenica

Gradska uprava Grada Zenica, objavila je Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora koji su u vlasništvu i na upravljanju Grada Zenica 

PREGLED SLOBODNIH POSLOVNIH PROSTORA:

1. Autobuska stanica – prostor perona (peti prostor od ulaza na perone)
(25,60 m2) (9,00 KM) II grupa djelatnosti
2. Autobuska stanica (poslovni prostor unutar objekta) *
(23,40 m2) (9,00 KM) II grupa djelatnosti
3. Bulevar Kulina bana br. 3 (41,00 m2) (9,00 KM) II grupa djelatnosti
4. Begagića put br. 8 (18,00 m2) (9,00 KM) II grupa djelatnosti
5. Bulevar Kulina bana bb Stadion Bilino Polje – istok
(46,20 m2) (9,00 KM) II grupa djelatnosti
6. Bulevar Kulina bana bb Stadion Bilino Polje – zapad
(117,17 m2) (6,00 KM) III grupa djelatnosti
7. Bulevar Kulina bana bb Stadion Bilino Polje – zapad
(164,88 m2) (6,00 KM) III grupa djelatnosti
8. Čajdraš – Velika Broda (27,00 m2) (4,00 KM9 II grupa djelatnosti
9. Dr. Ćire Truhelke br. 10 (37,13 m2) (6,00 KM) II grupa djelatnosti
10. Dr. Ćire Truhelke br. 10 (49,73 m2) (6,00 KM) II grupa djelatnosti
11. Dobrovoljnih davalaca krvi br. 4 (89,90 m2) (6,00 KM) II grupa djelatnosti
12. Fra Ljube Hrgića br. 2 (25,47 m2) (7,50 KM) II grupa djelatnosti
13. Jalijski put br. 6-A (10,90 m2) (9,00 KM) II grupa djelatnosti
14. Kranjčevićeva br. 7-A (17,54 m2) (7,50 KM) II grupa djelatnosti
* u poslovnom prostoru nema mokrog čvora
15. Londža br. 126 (230,00 m2) (2,00 KM) V grupa djelatnosti
16. M. S. Serdarevića br .4 (68,00 m2) (11,00 KM) II grupa djelatnosti
17. M. S. Serdarevića br. 8 (18,50 m2) (11,00 KM) II grupa djelatnosti
18. M. S. Serdarevića br. 8 (19,70 m2) (11,00 KM) II grupa djelatnosti
19. Maršala Tita br. 17 – 1. sprat (18,86 m2) (11,00 KM) II grupa djelatnosti
20. Maršala Tita br. 17 – 1. sprat (47,00 m2) (11,00 KM) II grupa djelatnosti
21. Prve zeničke brigade br. 15 (56,03 m2) (6,00 KM) II grupa djelatnosti
22. Prve zeničke brigade br. 9 (33,00 m2) (6,00 KM) II grupa djelatnosti
23. Talića brdo br. 13 (8,50 m2) (9,00 KM) II grupa djelatnosti
24. Talića brdo br. 11 (69,35 m2) (9,00 KM) II grupa djelatnosti
25. Talića brdo br. 11 (66,48 m2) (9,00 KM) II grupa djelatnosti
26. Uzunovića put br. 3 (123,00 m2) (7,50 KM) II grupa djelatnosti

Grupe djelatnosti:

GRUPA I: Predstavništvo, poslovna i slična udruženja, banke i osiguranja imovine i lice, turističke agencije, trgovine na veliko, zlatarske radnje, videoteka video igre bilijar, spoljna trgovina, ugostiteljstvo – gostionica, noćni bar, snack bar, disko klub, buffet, bistro, grill, picerija, kafe bar, krčma, konoba disko bar, advokatski i notarski uredi.

GRUPA II: PTT usluge, trgovina na malo, skladište, usluge reklame, agencija za pružanje intelektualnih usluga, projektovanje i druge tehničke usluge, upravne zgrade, privatne galerije, tržnice, zdravstvene usluge, ugostiteljstvo – zdravljak, mliječni restoran, restoran općeg tipa, ćevabdžinica, asčinica, buregdžinica, objekat brze hrane, slastičarnica, nacionalni restoran, bosanska kafana i kafana.

GRUPA III: Izdavačka i informativna djelatnost, zdravstvene usluge, apoteke, knjižare i proizvodna djelatnost.

GRUPA IV: Zanatstvo .

GRUPA V: Društvene organizacije, sportske organizacije, udruženje građana, humanitarne organizacije.

1. Pravo podnošenja pisane ponude odnosno prijave za učešće u javnom oglasu imaju sva fizička lica, obrtnici, te pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini.

2. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

3. Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na protokol Grada Zenice do 28.08.2019. godine, sa naznakom “Prijava na javni oglas za izdavanje poslovnog prostora – NE OTVARATI”.

4. Prijava/ponuda obavezno sadrži: o podatke o podnosiocu ponude:  za fizička lica: ime i prezime, adresa i broj telefona;  za pravna lica: naziv, adresa i sjedište, broj telefona; o iznos ponuđene zakupnine po metru kvadratnom, bez PDV-a; o naziv djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru; Uz prijavu obavezno priložiti: o dokaz o uplati pologa/kaucije; o ovjerenu izjavu da podnosilac ponude nema duga prema Gradu Zenica po osnovu KGZ, KN, zakupnine; o za fizička lica: kopija lične karte; o pravna lica:  rješenje o upisu u sudski ili drugi registar (ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci) i  dokaz da su plaćeni direktni porezi.

5. Svi poslovni prostori se izdaju na period od 5 (pet) godina u viđenom stanju.

6. Svi ponuđači moraju uplatiti polog/kauciju u visini od jedne početne mjesečne zakupnine sa PDV-om direktno na račun Grada Zenice (otvoren kod BBI d.d. Sarajevo, broj 1413555320016107, Vrsta prihoda 721122).

7. Poslovni prostori se mogu obići i pregledati svakim radnim danom od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu putem kontakt osobe na broj 032/447-696 ili mobitel 062/997-728.

8. Otvaranje ponuda izvršit će Komisija dana 30.08.2019. godine u 10:30 sati u prostorijama Službe za privredu i upravljanje razvojem, kancelarija br. 312. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati lica koja su dostavila ponude ili njihovi ovlašteni predstavnici.

9. Grad Zenica zadržava pravo mogućnosti neprihvatanja niti jedne ponude odnosno poništavanja Javnog oglasa.

10. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine po metru kvadratnom.

11. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu najvišu cijenu zakupnine, Komisija će pozvati ponuđače da u roku od 48h ponude u zatvorenoj koverti novi iznos zakupnine.

12. Ponuđačima čija ponuda bude izabrana, uplaćeni polog/kaucija uračunava se u zakupninu, a ostalima se vraća, dok u slučaju da ponuđač čija ponuda bude izabrana odustane odnosno odbije sklopiti Ugovor, uplaćeni polog se ne vraća.

13. Rok za sklapanje Ugovora je osam dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

14. Za sve informacije zainteresovana lica mogu se obratiti u Službu za privredu i upravljanje razvojem, kancelarija br. 312, na na telefon broj 032/447-696 ili mobitel br. 062/997-728.