Saopćenje za javnost povodom uvođenja novog sistema korištenja i naplate parking usluga u Zenici

Posljednjih dana svjedoci smo pokušaja implementacije Odluke o organizaciji i načinu  naplate parkiranja na javnim parking prostorima koju je donijelo Gradsko vijeće grada Zenica na 23. sjednici u 2018. godini, održanoj dana 30.05.2018. godine, od strane JP “Parking servis” d.o.o. Zenica.

Prema dostupnim informacijama, navedena Odluka se trebala početi primjenjivati od 01.08.2019. godine, nakon što je JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, prema vlastitim stavovima, ispunilo procesno-pravne pretpostavke i materijalno-tehničke uslove za provedbu
Odluke, a kako je to predviđeno u članu 32. iste.

Međutim, na 39. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 23.07.2019. godine, donesen je
Zaključak kojim je prolongiran početak primjene Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja na javnim parking prostorima od 23.05.2018. godine.

Udruženje poslodavaca Zenica, na 16. sjednici Upravnog odbora održanoj dana 24.07.2019.
godine, zauzelo je jedinstven generalan stav o navedenoj problematici-da nisu stvoreni niti minimalni uslovi za početak primjene Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja na javnim parking prostorima koju je donijelo Gradsko vijeće 30.05.2018. godine, te u tom pravcu podržava i Zaključak od 23.07.2019. godine, kojim je prolongiran početak primjene predmetne Odluke.

Pored navedenog, Upravni odbor je detektirao sljedeće nejasnoće vezano za navedenu
problematiku: 1. Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima definirano je šta predstavlja parking prostor i to članom 4. Odluke:

“Pod javnim parking prostorom podrazumijeva se javna površina određena isključivo za
parkiranje motornih vozila, u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, sa propisanim
režimom korištenja i plaćanjem naknade za korištenje. (2) Javni parking prostor iz stava (1) ovog člana utvrđuje se aktom Gradonačelnika na osnovu tehničke dokumentacije (elaborata o parking prostorima kojeg izrađuje JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica (u daljem tekstu: davalac usluga) i JP za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o, uz pribavljeno mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja)”.

Iz navedenog jasno proizilazi ingerencija JP “Parking servis” d.o.o. Zenica isključivo na
javnim parking prostorima, kojih je u Zenici objektivno nedovoljno za parkiranje svih vozila
u Gradu, u šta se može uvjeriti svako ko jednom prođe kroz isti.

Pitanje koje se jasno nameće je šta će se dešavati sa vozilima koja su parkirana na javnim
površinama koje nisu definirane kao javni parking prostor, a koja vozila su u većini u odnosu
na ona koja su parkirana na javnim parking prostorima? Naime, nesporno je da prema trenutnoj regulativi, JP “Parking servis” d.o.o. Zenica nema nikakve ingerencije u odnosu na ova vozila, što nas dovodi do zaključka da ukoliko i parkirate vozilo bez vinjete na tom dijelu javne površine, da niste u prekršaju koji je u nadležnosti JP “Parking servisa” d.o.o. Zenica, nego eventualno u prekršaju iz nadležnosti MUP-a ZDK.

Sve i ukoliko MUP ZDK poduzme mjere u saradnji sa JP “Parking servis” d.o.o. Zenica i
počne rigorozno kažnjavati vozače vozila koja su vozilo parkirala na dio javne površine koja
nije prostornim planom definirana kao javni parking prostor (koja vozila su u većini), doći
ćemo svi zajedno u situaciju da nećemo imati adekvatna mjesta za parking vozila, jer javni
parking prostori su nesporno nedovoljni za zadovoljenje potreba za parkiranjem građana
Zenice, a da ne govorimo o gostima Grada.

Dakle, zaključak je da se nije sistemski pristupilo rješavanju problematike i stvaranju
preduslova za implementaciju vinjetnog uređenja parking sistema, jer prvi i osnovni uslov je
obezbjeđenje dovoljnog broja parking mjesta na javnom parking prostoru u odnosu na broj
vozila registriranih u Gradu, uz uvažavanje korektivnog faktora u smislu gostiju Grada (da li
poslovnih ili turističkih), pa tek onda uvođenje ovog sistema regulacije parking.

2. Udruženje poslodavaca Zenica način reguliranja vinjetnog parking sistema obrazloženog
od strane JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, smatra neprihvatljivim i lošim rješenjem za privredu Grada. Naime, ovakav način reguliranja parkinga dovest će privrednike i njihove
poslovne partnere, kao i sve građane u situaciju da će duže tražiti parking i razmišljati o
parkiranju vozila nego što će se moći baviti realnim problemima s kojima se susreću u
poslovanju.

Dakle, odluke i mjere koje donosi Gradsko vijeće i Gradska uprava treba da budu
usmjerene na praktičnost poslovnog i svakog drugog funkcioniranja u Gradu, a ne da stvaraju dodatnu paralizu gradskog saobraćaja. Opravdavati ovakve odluke i zaključke štićenjem zelenih površina i ekološkom osvješčenošću, a istovremeno gledati u nivoe zagađenosti zraka na gradskom displeju, te pri tome znati da je zagađenost samo u malom procentu izazvana korištenjem vozila u Gradu je apsurd i skrivanje iza činjenica.

3. Odluka i akti doneseni na osnovu iste, definitivno nisu afirmativni za poslovnu klimu u
Gradu, kako iz razloga navedenih pod tačkom 2., tako i iz razloga što istom nisu predviđene
bilo kakve pogodnosti za privredne subjekte.

Naročito apsurdnom se čini definirana cijenarezervacije parking mjesta u iznosu od 500,00 KM mjesečno, imajući u vidu da značajan broj privrednih subjekata ima potrebu rezervacije parking mjesta kako za vlastite, tako i za potrebe klijentele, te bi definiranje cijene ove usluge u granicama realnog imalo više smisla kako za JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, tako i za korisnike usluga, jer pod trenutnim uslovima ponude, teško je da će bilo koji privredni subjekt, bez obzira na svoju veličinu, koristiti ovu uslugu, obzirom da za istu cijenu može platiti parking mjesto za pet ili više vozila u garaži mjesečno.

4. Također, potrebnim smatramo naglasiti da je osnivač JP “Parking servis” d.o.o. Zenica
Grad Zenica; te da zbog neusaglašenosti stavova i postupaka Gradskog vijeća i organa
navedenog Društva privreda Grada ne smije trpiti; a da bi se radilo na povoljnijoj poslovnoj i
životnoj klimi potrebno je da se sistemski pristupi navedenoj problematici, stvore uslovi za
provedbu Odluke, te izvrši kohezija formalnog i faktičkog, odnosno da formalni akti budu
donošeni uz poštivanje stavova struke, uvažavanje brojki i informacija “sa terena”, te
doneseni u takvoj formi da budu provedbeni, odnosno da ono što stoji u Odluci, bude moguće realizirati u praksi. Trenutna Odluka, odnosno drugi akti koji se temelje na istoj, nije u interesu niti privrede, niti običnih građana.

Udruženje poslodavaca Zenica apeluje na organe Grada i javna preduzeća čiji je osnivač Grad
da ubuduće, prilikom donošenja odluka i drugih akata iz vlastite nadležnosti, imaju više sluha
i za privrednike koji djelatnost obavljaju na teritoriji Grada Zenica, te da ih uključe u same
procese predlaganja i donošenja akata, obzirom da je realni sektor nešto što u punom
kapacitetu doprinosi kvaliteti života, što kroz poreze, što direktno, uljepšavajući sliku Grada.