Od 01. avgusta u primjeni vinjete na javnim parking prostorima

U periodu od 01.08.2019. godine počinje sa primjenom Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima („Službene novine Grada Zenica“, broj: 5/18), koja je dostupna na web stranici JP“Parking servis“ d.o.o. Zenica te na stranici Grada Zenica.

Na osnovu citirane Odluke Gradonačelnik Grada Zenica je donio Zaključak o utvrđivanju parking zona uz naplatu na teritoriji Grada Zenica, dostupan na web stranici JP“Parking servis“ d.o.o. Zenica, kojim su utvrđene III komercijalne parking zone te XI parking zona namijenjenih za parkiranje vozila stanara u objektima kolektivnog stanovanja.

U skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima građani imaju pravo na kupovinu vinjete podnošenjem pismenog zahtjeva uz koji se prilažu dokumenti propisani članom 22. Odluke i to,

Za fizička lica:

  1. a) ličnu kartu,
  2. b) uvjerenje o prebivalištu – CIPS (ne starije od 6 mjeseci),
  3. c) važeću saobraćajnu dozvolu na ime podnosioca zahtjeva,
  4. d) dokaz da je vlasnik, odnosno korisnik stana na navedenoj adresi (ovjeren ugovor o vlasništvu, ovjeren ugovor o zakupu).

Za pravna lica:

  1. a) rješenje o registraciji subjekta, odnosno rješenje o obavljanju djelatnosti,
  2. b) saobraćajnu dozvolu za službena vozila,
  3. c) dokaz da je vlasnik, odnosno korisnik poslovnog objekta na navedenoj adresi (ovjeren ugovor o vlasništvu, ovjeren ugovor o zakupu).

uz napomenu da jedno fizičko lice ima pravo na jednu vinjetu, a jedno pravno lice ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost, ima pravo na najviše pet (5) vinjeta.

Cjenovnikom, dostupan na web stranici JP“Parking servis“ d.o.o. Zenica, je predviđeno da usluga parkiranja na parking prostoru za vozila stanara u objektima kolektivnog stanovanja košta 5 KM/ mjesec u I zoni uz obavezu posjedovanja vinjete čija cijena iznosi 3 KM jednokratno i koja važi za jednu kalendarsku godinu, dok je parkiranje u ostalim zonama na parking prostoru za vozila stanara u objektima kolektivnog stanovanja besplatno uz posjedovanje vinjete čija cijena iznosi 3 KM jednokratno i koja važi za jednu kalendarsku godinu.

JP“Parking servis“ d.o.o. Zenica za utvrđenu cijenu će obezbijediti građanima koji posjeduju vinjetu uređen parking prostor u zoni kojoj pripadaju, te onemogućiti parkiranje vozilima koja ne posjeduju istaknutu pripadajuću vinjetu za određenu zonu na način da sankcioniše vlasnike vozila bez istaknute važeće vinjete u skladu sa kazenim odredbama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima.

Za sve nejasnoće i dodatna pitanja građani se mogu obratiti JP“Parking servis“ d.o.o. Zenica na telefon broj: 032/465-476.