KB Zenica: Pozitivna iskustva korištenja inzulinskih pumpi kod djece dijabetičara


U prvoj sedmici jula, nakon petodnevne edukacije, završeno je postavljanje inzulinskih pumpi drugoj skupini djece dijabetičara koja su prema datim kriterijima bili kandidati za ovu vrstu terapijske sheme.

Ujedno je obavljena i tromjesečna kontrola glikoliziranog hemoglobina A1c za prethodnih troje djece kao pokazatelja reguliranosti dijabetesa. Svi roditelji su prošli kroz sistematičnu i kvalitetnu edukaciju, provedenu hospitalno od strane dijabetološkog tima Odjela pedijatrije KBZ. Prva skupina od troje djece nakon tri mjeseca ima odlične rezultate mjerene HbA1c pokazateljem, ali još i više općim zadovoljstvom djece, manjim brojem aplikacija i velikom motiviranošću i djece i roditelja da rezultati reguliranosti bolesti budu jos bolji. Svih 5 pumpi je postavljeno djeci sa područja ZDK iz općina Zenica, Zavidovići, Kakanj prema kriterijima iz Pravilnika o medicinskim pomagalima.

Za 2019. godinu do rebalansa budžeta planirano je 5 pumpi koje su i postavljene kao i finansiranje setova za 2 inzulinske pumpe koje će prema istim kriterijima propisanim Pravilnikom o medicinskim pomagalima iz 2018. godine kandidati za pumpe moći sami nabaviti što još nije realizirano. Nadamo se da ćemo rebalansom budžeta ZZOZDK moći još jedan broj djece prevesti na terapiju inzulinskom pumpom u ovoj godini te da će planirana sredstva za inzulinske pumpe i prateće setove u idućoj godini biti znatno veća. Djeca dijabetičari ovisna o inzulinu sa podrucja Ze-Do kantona do 18 godina se kontroliraju u Savjetovalištu za dijabetes Odjela pedijatrije, svi su na višekratnim dnevnim dozama inzulinskih analoga i uz veliki trud roditelja, djece i dijabetološkog tima su u prosjeku jako dobro regulirani. lpak inzulinske pumpe daju jednom broju djece šansu za bolju reguliranost ,dizanje kvaliteta života i odlaganje hroničnih komplikacija, te je potreba za većim brojem inzulinskih pumpi opravdana.

Menadžment JU Kantonalna bolnica Zenica