Javni konkurs za imenovanje gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zenica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, broj 34/03i 65/13)  i člana 33. Zakona o pravobranilaštvu (”Službene novine  ZE-DO kantona”, broj: 12/13), Gradonačelnik Grada Zenica,  objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE GRADSKOG  PRAVOBRANIOCA 

U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU ZENICA

  1. NAZIV POZICIJE
  2. Gradski pravobranilac – 1 (jedan) izvršilac
  3. OPIS POZICIJE

Ovlaštenja i nadležnosti gradskog  pravobranilaštva utvrđeni su odredbama člana 11. stav (4) i člana 12. Zakona o  pravobranilaštvu (”Službene novine ZE-DO kantona ”, broj 12/13) i članom 7., članom 8. i članom 9. Odluke o osnivanju Gradskog pravobranilaštva Zenica (“Službene novine Grada Zenica”, broj: 4/15).

Gradsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite, imovine i imovinskih interesa Grada Zenica,  njenih organa, tijela, fondova i drugih subjekata koji nemaju svojstvo pravnog lica, a koji se finansiraju iz Budžeta Grada ili  Grad vrši osnivačka prava u njima.

Gradsko pravobranilaštvo poslove zastupanja vrši pred svim sudovima i drugim nadležnim tijelima, inostranim sudovima, arbitražama i drugim inostranim državnim tijelima i organiazacijama, te vrši druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom.

  1. OPĆI USLOVI

Kandidat za imenovanje na dužnost gradskog  pravobranioca mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

–          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

–          da je stariji od 18 godina,

–          da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandiduje,

–          da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjenih pozicija,

–          da  nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,

–         da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na dužnost gradskog  pravobranioca,

–          da se na njega ne odnosi član IX. 1  Ustava Bosne i Hercegovine,

–          da nije zvanični nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH”, broj 16/02).

  1. POSEBNI USLOVI

Svi kandidati su dužni ispuniti sljedeće posebne uslove:

–          VSS, VII stepen stručne spreme, diplomu visokog obrazovanja , odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke,

–           položen pravosudni ispit,

–          da ima iskustvo u radu na poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima  i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim osobama u trajanju od najmanje četiri godine nakon položenog pravosudnog ispita, kao i druge uslove predviđene posebnim propisima,

–         da nije član, niti obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima  ili fondacijama koje su povezane sa strankom, niti može biti uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost ili posao koji je inače nespojiv sa obavljanjem službe pravobranioca.

III. Uz potpisanu prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti (original ili ovjerenu kopiju):

–          biografiju, adresu i broj kontakt telefona,

–          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte)

–          diplomu o završenom fakultetu,

–          uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,

–          uvjerenje/dokaz  o radnom iskustvu nakon položenog pravosudnog ispita,

–           ovjerenu    izjavu o ispunjenju uslova iz tačke II. 1. u alinejama 4. do 8. općih uslova i tačke II 2. alineja 4. posebnih uslova iz javnog  konkursa.

IV.

Kandidati koji budu izabrani obavezni su da dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, u roku od osam dana od dana izbora.

V.

Gradski pravobranilac imenuje se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs moraju biti originali ili u ovjerenoj kopiji.

Prijavu na javni konkurs s traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Javni konkurs objavit će se u ”Službene noviname Federacije BiH”, ”Oslobođenje”, “Dnevni avaz” i na web stranici Grada Zenica.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijavu na javni konkurs, sa svim traženim dokumentima, potrebno je dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

Grad ZENICA, Trg BiH broj: 6.  Zenica  

  Komisiji za imenovanje gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zenica, sa naznakom :

”Prijava na javni konkurs za  imenovanje gradskog pravobranioca – ne otvaraj

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.