Javni poziv za učešće u projektu “Dijaspora za razvoj”

Na osnovu Ugovora o saradnji broj 02-49-7333/18 od 19.12.2018. godine potpisanog između Grada Zenica, FB Mont d.o.o. Slovenija i preduzeća Fuel Boss d.o.o. Zenica, u cilju implementacije Projekta „Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu Zenici u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore“ koji se implementira u saradnji sa Vladom Švicarske i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru realizacije projekta ”Dijaspora za razvoj”, sufinansiranim od strane Vlade Švicarske, Grad Zenica raspisuje:

JAVNI POZIV

za učešće u programu unaprijeđenja kvaliteta radne snage u metaloprerađivačkom sektoru u saradnji sa dijasporom

                                                                           I

Projektom je predviđen transfer znanja i tehnologija u specijalističkim metalskim zanimanjima u saradnji sa dijasporom, što za krajnji rezultat treba da ima povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba na lokalnom tržištu rada i povećanje stope zaposlenosti mlade populacije ljudi.

Predstavnici dijaspore će učestvovati direktno u kreiranju programa stručne edukacije za metalska zanimanja i njegovom sprovođenju u okviru privatnog preduzeća Fuel Boss d.o.o. Zenica.

II

Program podrazumjeva:

 • Sticanje znanja i vještina kroz stručnu obuku za obavljanje složenijih poslova koji su srodni osnovnom zanimanju preduzeća Fuel Boss d.o.o. Zenica;
 • Programom stručne obuke obuhvaćeno je zanimanje zavarivača i bravara/cjevara, odnosno zanimanja i tehnologije čiji su nastavni planovi i programi usklađeni sa standardima EU iz ove oblasti;
 • Program obuke će biti podijeljen u dva kreirana programa profesionalnog usavršavanja;
 • Program obuke će biti organiziran u 4 ciklusa, po 2 mjeseca (ukupno 160 sati);
 • Završni ispit će biti organizovan nakon svake pojedinačne obuke, poslije čega će učesnicima biti izdata Potvrda o realizovanoj obuci.

III

Pravo učešća imaju:

 1. Osobe sa završenom srednjom stručnom spremom;
 2. Osobe koja imaju prebivalište na području Grada Zenica.

Kriterij pri odabiru kandidata za osobe:

 • Koje se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona- Biro rada Zenica;
 • Koje imaju diplomu srednje stručne spreme (III stepen) iz oblasti metaloprerade.

IV 

Planirana sredstva za realizaciju kreiranja i implementiranja programa stručnog usavršavanja zainteresiranih osoba za specijalizirane poslove u oblasti metaloprerađivačke industrije su obezbijeđena kroz fond projekta ”Dijaspora za razvoj” i istim će biti obuhvaćeno 40 osoba (nezaposlenih i zaposlenih) od kojih će 15 dobiti novo zaposlenje u okviru preduzeća Fuel Boss d.o.o. Zenica, nakon provedenog programa obuke.

V

Osobe koje žele učestvovati u ovom programu dužne su:

 • Podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti na web stranici Grada Zenica, zenica.ba i u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica, Trg BiH 6, 72 000 Zenica);
 • Uz aplikaciju priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte ili CIPS prijavu boravka na području Grada Zenica, ne stariju od 6 mjeseci;
 • Original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenoj srednjoj stručnoj spremi;
 • Za nezaposlene osobe – potvrdu da se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona – Biro rada Zenica;

Kandidati koji budu odabrani za obuku morat će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad.

VI

Javni poziv ostaje otvoren do okončanja III Ciklusa obuke.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije  neće se uzeti u razmatranje.

VII

Aplikacije, sa potrebnom  dokumentacijom, podnose se neposredno na protokol Grada Zenica  ili preporučeno poštom na adresu:

GRAD ZENICA

„Službu za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica“

Trg BiH 6

72 000 Zenica

Bosna i Hercegovina

Prijava na Javni poziv „Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu Zenici u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore“ – NE OTVARATI

Na poleđini koverte obevazeno naznačiti ime i prezime, adresu i kontakt telefon.

Sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti na  broj telefona 032/447-693 ili na e-mail masa.skrbic@zenica.ba