Završena maratonska sjednica Gradskog vijeća Zenica, pročitajte koje su odluke donesene

U drugom dijelu maratonske sjednice Gradskog vijeća Zenica usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Fonda za ekologiju za 2018. godinu, kao i plan utroška sredstava za 2019. godinu.

Informacija o obavezama “SAHVACOMPANY” d.o.o, Zenica po osnovu Ugovora o ustupanju Ugovora o uvođenju strateškog partnera za uklanjanje otpada i sanaciju deponije industrijskog otpada “Rača” je vraćena na doradu Pravnom savjetu, a jednoglasno je usvojen Lokalni akcioni plan za REIIntegraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na području Grada Zenica za period 2019.- 2022. godina. Uslijedila je dugotrajna rasprava o Prijedlogu Odluke o izmjeni Regulacionog plana “Trg rudara”, a epilog je da je gradonačelnik, nezadovoljan utvrđenim propustima Službi Gradske uprave u pripremi materijala, povukao ovu tačku sa dnevnog reda.

Potom su vijećnici razmatrali Prijedlog Odluke o osnivanju JP “Autobuska stanica” d.o.o.Zenica, koji nije dobio potrebnu većinu, kao ni Prijedlog Rješenja o imenovanju Zlatka Osmanovića za Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu, te je najavljeno raspisivanje novog konkursa. Prijedlog rješenja za razrješenje Upravnog odbora JU „Apoteke“ Zenica Vijeće nakon jednosatne rasprave nije prihvatilo, kao ni Prijedlog rješenja za razrješenje Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Zenica. Na kraju je data saglasnost JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata za upis hipoteke na nekretninama u vlasništvu Grada Zenica radi odgode plaćanja duga prema Upravi za indirektno oporezivanje, pod uslovom da Gradsko pravobranilaštvo da pozitivno mišljenje.