UIO BiH: Od 15. maja pojačane kontrole ugostitelja

foto: Akta.ba

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) u Bosni i Hercegovini će od 15. maja krenuti u pojačane kontrole obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH.

Načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u UIO BiH Ratko Kovačević kaže da su razlozi za pojačane kontrole kod obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH analize koje je uradila UIO, gdje su se pokazale određene nelogičnosti.

“Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića je jedna od značajnih privrednih grana u BiH posmatrajući sa aspekta broja obveznika koji se bave ovom djelatnosti. Nasuprot tome, analizirajući ovu oblast iz ugla prijavljenog prometa u PDV prijavama, utvrđeno je da predmetna djelatnost ima veoma nisko učešće u ukupnom prijavljenom prometu, od svega 0,57 posto”ukazao je Kovačević.

Također, stavljanjem u odnos broja registrovanih obveznika za PDV i prijavljenog prometa dobija se izrazito negativan koeficijent korelacije koji determiniše najmanji promet po obvezniku upravo u ovoj djelatnosti.

Iz UIO su pozvali sve poreske obveznike iz pomenute oblasti da u narednom periodu još jednom prekontrolišu svoje prethodno predane PDV prijave i da li su prijavili sav ostvaren promet i pravilno obračunali svoju PDV obavezu.

Ukoliko otkriju neke greške, iz UIO ih pozivaju da sami podnesu izmijenjene PDV prijave, kako bi u potpunosti ispunili svoju zakonsku obavezu i na taj način izbjegli kazne u procesu kontrola.

Kovačević ističe da je u navedenoj oblasti identifikovan izvjestan stepen nepoštovanja propisa, koje se ogleda u nekorektnom i/ili neblagovremenom izvršavanju obaveza u četiri osnovne oblasti: registracija, podnošenje prijava, tačno prijavljivanje i plaćanje.

Provedene analize, podaci trećih strana, istorijski podaci, saznanja iz eksternih izvora, kao i emprijska građa drugih poreskih administracija ukazuju na širok dijapazon mogućih poreskih prevara.

“Rizici koji se ističu u ovom području su: izbjegavanje registracije za PDV, neprijavljivanje prometa, dominantno učešće gotovinskih tokova, manipulacije vezane za odbitak ulaznog poreza, nezakonita proizvodnja i promet akciznih proizvoda i kao i mnogi rizici u oblasti direktnih poreza (npr. neprijavljivanje radnika i sl.)”kazao je Kovačević na konferenciji za novinare.

Kao potencijalni, porezno interesantan rizik u datoj djelatnosti, a koji može imati za posljedicu poresku utaju je gotovinsko plaćanje od strane konzumenta, koje se teško može pratiti zbog nepostojanja adekvatnih dokumenata (račun i sl.).

Također, zbog specifičnosti djelatnosti, pojedini proizvodi koji se koriste kao repromaterijal se nabavljaju od fizičkih lica, te stoga i u tom segmentu postoji rizik od eventaulnih poreskih utaja, kroz izbjegavanje bilježenja nabavki proizvoda koji će u narednoj fazi biti prometovani, u pravilu gotovinski bez bilježenja razduženja.

U sistemu PDV-a u BiH je ukupno 2.134 registrovana poreska obveznika iz djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, što čini 4,64 posto od ukupnog broja registrovanih poreskih obveznika koji su podnosili PDV prijave u 2018. godini.

Najveći broj obveznika pripada segmentu između 100.000 i 500.000 KM prijavljenog prometa u PDV prijavi, a zatim obveznici koji imaju promet između 50.000 i 100.000 KM, dok obveznici s prometom ispod 50.000 KM, čine oko 30 posto ukupnog broja obveznika registrovanih za predmetnu djelatnost.

Prema podacima o prijavljenom prometu putem fiskalnih kasa u Republici Srpskoj i Federaciji BIH za 2018. godinu, koji su shodno Memorandumu o institucionalnoj saradnji, razmjeni i ustupanju podataka o poreskim obveznicima, dostupni putem web aplikacija poreskih uprava, identifikovano je 8.525 obveznika iz djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

Od tog broja 6.819 lica nije registrovano u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, ili približno 80 posto obveznika nije u sistemu PDV-a.

FENA/Akta.ba