Anketa za dostavljanje prijedloga za izgradnju sadržaja u sklopu poslovno-rekreativno-turističke zone Zenica Jug

Grad Zenica je u fazi pripreme arhitektonsko-urbanističkog konkursa za rješenje novog ulaza u grad sa južne strane – poslovno-rekreativno turističke zone Zenica Jug.

Ova lokacija se nalazi na ulazu u Grad Zenica sa južne strane, odmah nakon isključenja sa koridora VC, direktno uz magistralnu saobraćajnicu M17. Prostor poslovne zone obuhvata područje od cca 310.000 m2 (od čega se može koristiti cca 260.000 m2 za izgradnju i širenje zone), pruža se na obje obale rijeke Bosne koje nisu uređene i koje nisu međusobno povezane. Prostor radne zone Zenica Jug je na desnoj obali oivičen magistralnom saobraćajnicom M17, a na lijevoj obali rijeke Bosne prostor je oivičen lokacijom postoječeg željezničkog kolosjeka Sarajevo-Vrhpolje. Grad Zenica će u saradnji sa Asocijacijom arhitekata u BiH provesti konkursnu proceduru za izbor najboljih konkursnih radova koji će poslužiti kao osnova za izradu Regulacionog plana za ovo područje koji će definisati veličine, namjene, sadržaje i raspored objekata u sklopu ove poslovno-rekreativno turističke zone.

Grad Zenica ima za cilj da se na ovom lokalitetu formira nova poslovno-rekreativno turistička zone koja će prostorno predstavljati novi ulaz u grad, da se formira nova prostorna cjelina u sklopu koje će biti izgrađeni sadržaji i objekti koji će biti atraktivni i privući posjetioce iz regiona. Obzirom da je udaljenost Grada Zenica u odnosu na Zagreb i Beograd skoro jednaka, obzirom na odličnu saobraćajnu uvezanost lokacije sa saobraćajnim pravcima i koridorom VC, cilj gradske uprave je da se na ovom području izgrade objekti, trgovački sklopovi, sportsko rekreacioni sadržaji koji čine kvalitetnu cjelinu, ne isključuju jedni druge, sadržaji koji će privući kompletne porodice na dnevni ili višednevni boravak na ovom prostoru. Intencija gradske uprave je da se stvori područje koje će dati novi identitet gradu i dati novi vizualni identitet južnom ulazu u grad Zenica, područje gdje će dolaziti posjetioci iz BiH i regiona i kvalitetno trošiti svoje vrijeme i resurse stvarajući pretpostavke za brži i kvalitetniji privredni razvoj Grada Zenica i okoline.

Stoga ovim putem pozivamo sve građane Grada Zenica, sve zainteresovane grupe i pojedince, sve stručne partnere Grada Zenica i Asocijacije arhitekata u BiH da nam pomognu u proceduri određivanja adekvatne namjene i veličine objekata u ovoj poslovnoj zoni koji će odgovoriti navedenim ciljevima, te da nam dostave svoje ideje o vrsti i namjeni objekata ili sadržaja koji bi trebalo predvidjeti da se grade u sklopu ove poslovne zone. Anketa je potpuno anonimna i ostaje otvorena 15 dana nakon objave poziva za dostavljanje mišljenja. Komisija koja će biti formirana za proceduru provedbe arhitektonsko-urbanističkog konkursa će na osnovu prispjelih prijedloga formirati projektni zadatak koji će biti osnova za provođenje anketnog konkursa.

Anketu možete ispuniti na ovom linku.