UNZE: Konkurs za izbor direktora Instituta “Kemal Kapetanović”

Zenicainfo.ba

Univerzitet u Zenici raspisao je početkom ove sedmice konkurs za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ ,na mandatni period od 4 godine.

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava posebne uslove,među ostalim da ima naučni stepen doktora nauka i izbor u jedno od naučno-nastavnih zvanja,redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, odnosno naučnih zvanja-naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika.

Posebnim uslovima od kandidata se traži i da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom,odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,te da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije koja je povezana sa nekom političkom partijom.

Za direktora može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Institutom „Kemal Kapetanović“ u Zenici, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Instituta za mandatni period.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. (Š.Babić)