Vlada FBiH uputila Zakon o borcima u hitnu proceduru

Vlada FBiH danas je na sjednici u Mostaru utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica.

Tako bi se ovaj prijedlog zakona mogao naći na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koja je zakazana za 10 .juli.

Podsjetimo, borci FBiH, očajni nakon isteka roka za ispunjene zahtjeva vezanih za ovaj borački zakon, najavili su proteste i blokade.

Ovim zakonom uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Demobilisanim borcem, prema ovom zakonu, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova, koji je učestvovao u pripremama za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18. septembra 1991. do 23. decembra 1995. godine.

Ostvarivanje 15 prava

Demobilisanim borcem dobrovoljcem smatra se i osoba koja je, kao maloljetna, dobrovoljno stupila u Oružane snage u ovom periodu.

“Pod uslovima utvrđenim ovim zakonom oni mogu ostvariti 15 određenih prava, a između ostalih i pravo na borački dodatak. Demobilisani borci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, liječenje u drugom kantonu, osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, borački dodatak, prijevremeno povoljnije penzionisanje, duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama, stambeno zbrinjavanje, subvenciju plaćanja naknade za pogodnost, subvenciju obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta, dodjelu sredstava za održivi povratak, besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas), prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uslova školovanja i pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobilisanog borca”, saopćeno je

Ovim zakonom propisana je i javna objava Jedinstvenog registra boraca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Za provođenje su potrebna finansijska sredstva u iznosu od 14.000.000 KM, s tim da se ona osiguravaju u skladu s potpisanim Sporazumom Vlade Federacije BiH, predstavnika boračkih saveza, organizacija, udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH, na poziciji ovog ministarstva za svaku godinu.

Predviđena subvencioniranja

Prava koja su predviđena za finansiranje na kantonalnom nivou bit će definisana kantonalnim propisima. U većem broju kantona su obuhvaćena Zakonima o dopunskim pravima i sredstva za njihovu realizaciju se redovno planiraju kantonalnim budžetima.

Na općinskom nivou su predviđena subvencioniranja prava demobilisanih boraca predviđena ovim zakonom. I ova prava su uglavnom obuhvaćena kantonalnim zakonima o dopunskim pravima.

Ovim zakonom nastoji se osigurati finansiranje ovih prava na svim kantonima s ciljem ujednačavanja prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Predloženo je da zakon bude primjenjivan od 1. januara 2019. godine. (Fena)

Izvor: