Kolike su rezerve zlata u Varešu, biće poznato nakon istraživanja

U svrhu informisanja javnosti, a nakon vijesti u medijima da zlatna groznica trese Vareš, Advokatski ured Sudžuka usvojstvu punomoćnika društva Eastern Mining doo Sarajevo se odlasio saopćenjem za javnost.

Navode kako je kompanija Eastern Mining d.o.o., koje je u 100% vlasništvu kompanije Adriatic Metals Limited, koja je listirana na ASX, je 2013. godine sa Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaključilo Ugovor o koncesiji za istraživanje i ekploataciju metaličnih mineralnih resursa olova, cinka i barita.

Nakon zaključenja Ugovora o koncesiji investitor je pristupio početku izvođenja istražnih radova nakon pribavljanja potrebnih dozvola i to na dva lokaliteta: Veovača gdje je do početka rata bio operativan Rudnik olova cinka i barita u vlasništvu Energoinvesta, a kupljen od ove kompanije u stečajnom postupku krajem 2012. godine i drugi lokalitet na kojem se trenutno izvode geološki istražni radovi Rupice. Oba lokaliteta su na teritoriji općine Vareš.

„U prošloj godini su završena kontrolna geološka istraživanja na lokalitetu Veovača i trenutno je u proceduri kod Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva postupak potvrđivanja rezervi na osnovu Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji i proračunu rezervi kompleksne rude olova, cika i barita u ležištu Veovača, koji je dostavljen na dalje postupanje nadležnom Ministarstvu. To je i prvi korak započinjanja postupka pribavljanja potrebnih odobrenja u skladu sa zaključenim Ugovorom o koncesiji“, navode iz Advokatskog ured Sudžuka.

Dalje, navode kako je na drugom lokalitetu Rupice, u toku  izvođenje radova geoloških istražnih bušenja te s obzirom na činjenicu da su ista na samom početku, teško je njihove rezultate kvalifikovati kao rezerve bez obzira o kojem mineralu se radi. Potpune informacije će biti dostupne tek nakon okončanja istraživanja i potvrde rezervi od strane nadležnog Ministarstva.

„U skladu sa važećim Koncesionim ugovorom, koncesionar je dužan prema zakonu da pored olova, cinka i barita kao osnovnih minerala izvrši istraživanje i svih pratećih komponenti koji idu uz ovu vrstu mineralizacije, uključujući zlato i srebro, te da državi prijavi sve rezultate do kojih dođe prilkom geoloških istraživanja“, navedeno je u saopćenju.

Izvor: Akta.ba