Zenica dobila katastar izvorišta vode za piće

Federalni zavod za geologiju Sarajevo izradio je katastar izvorišta vode za piće i dostavio ga Gradu Zenica na korištenje. Ovaj dokument je izrađen na inicijativu Federalne uprave civilne zaštite, a u skladu sa odredbama Zakona o vodama Federacije BiH i Zakona o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Podaci su sastavni dio Informacionog sistema voda (ISV) te su pripremljeni na način da se omogućuje njihovo korištenje u bazi Geografskog informacionog sistema (GIS-a). Katastar izvorišta vode za piće na unificiran i savremen način sintetizira i prikazuje sve relevantne podatke o istraživanjima, ispitivanjima, eksploataciji i zaštiti te sadašnjem korištenju izvorišta na području Grada Zenica, navodi Gradska uprava Zenice.

Dostavljeni podaci predstavljaju dobru podlogu da se nastavi sa sastavljanjem kvalitetne evidencije koja će obezbijediti podatke o broju kaptaža, dovodnih cjevovoda, rezervoara i slično. Dostavljena je topografska karta u mjerilu 1:25.000 sa ucrtanih 205 izvorišta, a u word dokumentu dostavljeni su podaci za svaki od 205 izvorišta.

U izradi Katastra aktivno je učestvovala i Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.

Gradska uprava Zenice izražava zadovoljstvo i zahvalnost Federalnom zavodu za geologiju Sarajevo na urađenom i ustupljenom dokumentu koji je od izuzetne važnosti za dalje aktivnosti na planiranju, uređenju i održavanju izvorišta pitke vode.