JP Plava voda: Javni poziv u vezi sa eksproprijacijom nekretnina

Javno preduzeće Regionalni vodovod Plava voda objavilo je javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina.

Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa od 27. maja 2016. godine utvrđen je javni interes za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda.

U svrhu realizacije projekta, preduzeće Regionalni vodovod Plava voda Travnik će provesti postupak eksproprijacije nekretnina na projektovanoj trasi vodovoda, uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji Federacije BiH.

S tim u vezi, pozvani su svi zainteresirani vlasnici nekretnina koji se nalaze na područjima općina i Grada Zenice da se jave u prostorije ovog preduzeća ili kontaktiraju putem raspoloživih telefona kako bi se pristupilo pokušaju sporazumnog rješavanja sticanja prava služnosti, odnosno vlasništva nad određenom nekretninom.

Kada je u pitanju Zenica, oglas se odnosi na katastarske općine Putovići, Janjići i Lašva.

Ukoliko se vlasnici nekretnina ne jave na oglas, smatrat će se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva nad nekretninama, te će se, u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. (Š.B.)