Izdaju se ugostiteljski prostori na Bazenu u Crkvicama

Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica objavio je Javni oglas za izdavanje u zakup ugostiteljstva u krugu Gradskog bazena u Crkvicama.

Početna cijena zakupa je 0,20 KM bez PDV-a po prodatoj ulaznici, a vremenski period za izdavanje je od 1. juna do 1. septembra ove godine.

Pravo učešća na javnom oglasu imaju pravna i fizička lica.

Način plaćanja regulisat će se Ugovorom kao i ostala prava i obaveze potpisnika.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama, sa naznakom „ne otvaraj – za zakup
ugostiteljstva u krugu Gradskog bazena„ na adresu Javno preduzeće za upravljanje i
održavanje sportskih objekata d.o.o Zenica, Aleja šehida bb. Prijave se primaju do 6.04.2018. godine do 14 sati, a otvaranje ponuda je 6. april u 14 sati, u prostorijama Uprave (ARENA).