Federalna vlada utvrdila Prijedlog zakona o PIO

Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je danas utvrdila Vlada FBiH, u suštini je identičan verziji već razmatranoj u Parlamentu FBiH. Novine koje su unesene u Zakon uglavnom se odnose na ranije zahtjeve udruženja penzionera u FBiH, kao i na tehnička poboljšanja samog teksta.

U Zakon je uvrštena nova definicija da je „policijski službenik, u smislu ovog zakona, lice koje je kao takvo definisano posebnim zakonom, koje ima prebivalište na teritoriji Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH i koje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje kod nosioca osiguranja“.

Ova definicija je data kako bi bila omogućena primjena eventualnih odredbi o posebnom izračunu penzija za policijske službenike, što bi bilo uređeno posebnim zakonom, te bila osigurana primjena istih propisa za policijske strukture sa nivoa Bosne i Hercegovine.

Vrijednost općeg boda utvrđena Zakonom iznosi 14 KM.

Propisano je da penzije budu usklađivane 15. aprila svake godine. Usklađivanje se vrši u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u FBiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.

Najviše penzije neće biti usklađivane/povećavane sve dok najniži iznos penzije ne dostigne jednu petinu iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu.

Precizirano je vanredno usklađivanje koje može biti provedeno jednom u tekućoj godini, ako je stopa rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodne dvije kalendarske godine veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita budžeta FBiH, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.

Propisano je da se najniža i zagarantovana penzija usklađuju ne sa troškovima života, kako je to ranije bilo već prema odredbama člana 79. (što je za penzionere povoljnije). Također, precizirano je da izuzetno, ukoliko postoje finansijske mogućnosti, Vlada FBiH može posebnom odlukom utvrditi povećanje iznosa najniže penzije u većem procentu, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.

Član Zakona  koji govori o korištenju sredstava za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i rad nosioca osiguranja dopunjen je dijelom koji predviđa mogućnost da, u skladu s finansijskim mogućnostima, sredstava mogu biti korištena i za finansiranje i rad udruženja penzionera na nivou Federacije BiH.

U prelaznim i završnim odredbama u članu 140. kojim je propisana isplata penzija korisnicima koji ostvaruju pravo dodana su dva stava kojima je propisano povećanje zakonskog iznosa penzija korisnicima prava koji su ih ostvarili do 31.07.1998. godine za 10 posto, te korisnicima koji su prava ostvarili od 31.07.1998. godine do 31.12.2007. godine za 5 posto.

Ključna rješenja Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju uvjetovana su nepovoljnim prognozama socijalne održivosti penzijskog sistema u FBiH i pokazanim lošim demografskim izgledima.

Glavni ciljevi reforme penzijskog sistema u FBiH su ublažavanje efekata starenja stanovništva na penzijski sistem, smanjenje preranog odlaska iz svijeta rada, pravedniji izračun penzija prema plaćenom doprinosu, pravedan odbitak za prijevremenu penziju i stimulacija ostanka u sferi rada, te sprečavanje i ublažavanje pada adekvatnosti penzija u FBiH.