PONOVLJENI JAVNI POZIV za pružanje ugostiteljskih usluga u okviru manifestacije Zenica Summer Fest 2024.

S posebnim zadovoljstvom i velikom radošću Grad Zenica, zajedno sa tehničkim
realizatorom JP RTV ZENICA i partnerima i prijateljima Projekta, najavljuje
organizaciju već šestog po redu ljetnog festivala Zenica Summer Fest, koji će se
održati u periodu od 08.08.2024. do 18.08.2024. godine, na Kamberovića polju, ali i
upućuje poziv svim zainteresiranim pravnim licima, registriranim za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti, da se prijave na Javni poziv za učešće u organizaciji i
ovogodišnjem najvećem muzičkom festivalu u Bosni i Hercegovini.

Cilj manifestacije je obogatiti turističku ponudu grada Zenice u ljetnom periodu, tokom
sezone godišnjih odmora naših sugrađana, ali i onih koji u naš Grad dolaze u posjetu
svojim najmilijima i pružiti im raznovrstan kulturno-zabavni program, ugostiteljsku
ponudu jela i pića, te prezentirati rad naših privrednika.
Tim povodom, pozivamo sva zainteresirana pravna lica, registrirana za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti, da se prijave na Javni poziv za organizaciju ugostiteljskih
usluga okviru manifestacije Zenica Summer Fest 2024.
Tehnički realizator festivala ovim Javnim pozivom odabrat će najboljeg ponuđača i
partnera, koji će biti oficijelni ugostitelj Festivala, u periodu trajanja manifestacije, na
način da organizuje pripremu i prodaju ugostiteljskih usluga (hrane i pića), te organizira
VIP backstage Festivala.

OPĆI UVJETI
ZENICA SUMMER FEST je međunarodna kulturno-zabavna manifestacija,
koja ima za cilj da, tokom toplih ljetnih julsko/augostovskih dana, animira
Zeničane i posjetioce iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i regiona,
naročito Zeničanke i Zeničane, razasute po cijelom svijetu, koji su upravo u
tom periodu u svojoj i našoj Zenici. Termini održavanja svih evenata u
okviru ove manifestacije prilagođeni su, dakle, periodu kada najviše
dijaspore boravi u Zenici, pa su, najvećim dijelom, sadržaji planirani za
drugu polovinu mjeseca jula, odnosno prvu polovinu augusta. Cilj je da
dijaspora, prisutna u Zenici u ovom periodu, kao uostalom i sve Zeničanke,
Zeničani i ostali građani naše države i susjednih zemalja, dožive Zenicu u
najljepšem svjetlu, Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu u cjelosti. Dobre
strane ovog Projekta su, prije svega, činjenica da će se najveći dio Zeničana,

kao i drugih posjetilaca Grada, tih vrućih ljetnih dana, osjećati kao stanovnici
velikih svjetskih metropola, gdje su ovakvi eventi svakodnevnica i potpuno
uobičajena pojava. Najbitnija činjenica ZENICA SUMMER FEST-a je da su svi
sadržaji, uključujući i koncerte, potpuno besplatni za sve posjetioce.
Zenica Summer Fest održat će se od 08.08.2024. godine do 18.08.2024.
godine, na Kamberovića polju, u specijalno priređenom i za te namjene
ograđenom festivalskom trgu. Organizator Festivala je Grad Zenica, a
tehnički realizator JP RTV ZENICA. Službena stranica putem koje će se
objaviti rezultati ovog Javnog poziva, ali i sve druge važne informacije
je zenicasummerfest.org.

PROGRAM:
Organizator manifestacije obavezuje se osigurati prigodan kulturno-zabavni
program u periodu održavanja manifestacije u večernjim satima, odnosno
vikendima i u jutarnjem terminu za one najmlađe, na za to specijalno
pripremljenom velikom festivalskom stage-u.
U skladu s konceptom Festivala, trudimo se i ove godine zadovoljiti različite
ukuse, barem kada su muzički sadržaji u pitanju. Konačni program Festivala
bit će dostupan na zvaničnoj web stranici www.zenicasummerfest.org.
PREDMET JAVNOG POZIVA:
Raspisuje se Javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih
usluga u okviru javne manifestacije Zenica Summer Fest 2024. u periodu od
08.08.2024. do 18.08.2024. godine na Kamberovića polju, kao i organizacije
VIP backstage-a, pored velike festivalske bine.
Zainteresirani ponuđači za obavljanje ugostiteljskih usluga i organizacije VIP
backstagea u okviru ZSF 2024. imat će mogućnost postavljanja više pozicija
za prodaju usluga ugostiteljske djelatnosti, ukupne površine 150 m 2 , kao
jedini oficijelni ugostitelj i partner u realizaciji Festivala.
Namjena prostora je pružanje usluga ugostiteljske djelatnosti – pripremanje
i pružanje usluga prehrane, pripremanje i posluživanje pića i napitaka,
isključivo u skladu sa rješenjem ponuđača, izdatog od strane nadležne
institucije.

U ograđenom prostoru se zabranjuje organizovanje i postavljanje bilo kakvih
aparata za obavljanje igara na sreću, te bilo kakvih promocija ili obilježja
koja nisu unaprijed definisana ugovorom.
Najbolji ponuđač će imati pravo i obavezu da organizuje i VIP prostor za
svoje i potrebe Organizatora i tehničkog realizatora, što će biti integralni dio
ugovora o partnerstvu.
Tehnički realizator i organizator Festivala osiguravaju:
– kulturno – zabavni program tokom trajanja manifestacije
– priključak za struju
– prigodnu lokaciju za odlaganje i odvoz otpada
– korištenje mobilnih toaleta
– čišćenje prostora

Najbolji ponuđač – odabrani oficijelni ugostitelj dužan je:
– osigurati osoblje za rad,
– pridržavati se radnog vremena Festivalskog trga (obavezno radno
vrijeme je u planirane termine održavanja manifestacija)
– poštovati odredbe prezentacije i prodaje pojedinog proizvoda
ugovorenih sponzora „Zenica Summer Festa“
– poštovati ekskluzivnost prodaje i promocije usluga i proizvoda
sponzora „Zenica Summer Festa“
– uredno poslovanje i pridržavanje propisa i zakona države Bosne
i Hercegovine
– poštovati odredbe organizatora i tehničkog realizatora o
prezentaciji i promociji, o uređenju i dekoraciji okolnog prostora
namijenjenog za prodaju ugostiteljskih usluga.

USLOVI UREĐENJA PROSTORA
Prostor koji je namijenjen za ugostiteljske usluge i VIP backstage, a s
obzirom na to da se radi o festivalu uz učešće velikih muzičkih imena

regiona, tematski se mora povezati sa konceptom Zenica Summer Festa, uz
mogućnost prezentacije što autentičnijeg prikaza sveukupnog života
građana Zenice. Prijedlog uređenja odabranog ponuđača mora biti
dostavljen u formi idejnog projekta sa tehničkim opisom i grafičkim
nacrtima, kao i 3D vizualizacijom, u printanoj i elektronskoj formi i isti mora
biti prihvaćen od strane Tehničkog realizatora.
Tehnički realizator će imenovati posebnu komisiju koju čine stručna lica
koja će ocijeniti prihvatljivost prijedloga.
Zelene površine oko ograđenog prostora se ne smiju uzurpirati.

CIJENA I USLOVI
Početna, minimalna cijena partnerstva iznosi 20.000,00KM za period
trajanja manifestacije, bez uračunatog PDV-a.
Najboljim ponuđačem smatrat će se onaj koji ponudi najvišu cijenu za period
trajanja manifestacije.
Ponuđači moraju uplatiti avansni polog u cjelokupnom iznosu početne
minimalne cijene partnerstva, koji će biti vraćen onim ponuđačima koji ne
budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači, najkasnije u roku od sedam (7)
dana od izbora.
Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, razliku od uplaćenog i ponuđenog
iznosa mora uplatiti odmah po obavijesti o izboru, a najkasnije sedam (7)
dana od izbora.
Ukoliko prvorangirani ponuđač ne uplati razliku u cijeni, ugovor će se
potpisati sa drugorangiranim ponuđačem, a avansna uplata istom neće biti
vraćena.
Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena ima pravo i mogućnost da sebi
obezbijedi partnera i sponzora usluga, odnosno da za potrebe organizacije
ugostiteljskog dijela koristiti i isticati ime, logo i/ili drugi simbol, kao što su
proizvod ili usluga ili prepoznatljivi znak drugog pravnog ili fizičkog lica.
Za dodatne informacije koje se tiču dijela prostora koji je predmet ovog
Javnog poziva, kontaktirati JP RTV ZENICA na broj 032 449 211 ili na e-
mail: marketing@rtvze.ba.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU
Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja
ispunjavaju sljedeće uslove:
– da su registrirani na području Grada Zenica,
– da su registrirani za obavljanje ugostiteljskih usluga,
– da ispunjavaju obavezu u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih
poreza u skladu sa zakonima BiH i FBiH,
– da nemaju dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Gradu Zenica na
dan objave javnog poziva
– da su uplatili avansni polog.

Da bi učestovali u postupku javnog poziva, ponuđači su dužni uplatiti
avansni polog definiran u uslovima ovog Javnog poziva, na račun RTV
ZENICA, broj 199-513-000-525-4596 kod Sparkasse Bank dd ili račun broj
134-010-000-016-7833 kod ASA Banke, s naznakom „uplata avansnog
pologa po Javnom pozivu – za partnera ZSF 2024.

SADRŽAJ PONUDE
Ponuda treba da sadrži sljedeće:
– naziv i tačnu adresu ponuđača;
– ponuđenu cijenu sa i bez PDV-a iskazana u konvertibilnim
markama;
– rješenje o registraciji, iz kojeg se jasno i nedvosmisleno može
zaključiti da je ponuđač registrovan za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti;
– dokaz o uplati avansnog pologa.

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji i ne
stariji od šest mjeseci. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša
ponuđena cijena.

OBILAZAK TERENA
Obilazak ponuđenog prostora za obavljanje ugostiteljskih usluga i organizacije VIP backstagea sa zainteresovanim ponuđačima može se
izvršit na lokaciji Kamberovića polja, svakim radnim danom nakon
prethodno ugovorenog termina na kontakt broj 032 499 211.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Zainteresirana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove Javnog poziva,
svoje ponude mogu podnijeti preporučenom poštom sa povratnicom na
adresu Bulevar Kralja Tvrtka I bb 72.000 Zenica, sa obaveznom naznakom
„Prijava na javni poziv za partnera ZSF“ – NE OTVARAJ!
Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede sljedeće: naziv
(ime i prezime) i adresa ponuđača.
Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Rok za dostavu ponuda je do zaključno sa 02.07.2024. godine.

Javni poziv će biti objavljen na oficijelnoj web stranici
Festivala: www.zenicasummerfest.org, na oficijelnim stranicama JP RTV ZENICA
– www.zenicainfo.ba i www.rtvze.ba, te u programima Radija i Televizije Zenica.
Otvaranje ponuda vršit će Komisija za provođenje postupka po Javnom
pozivu koju imenuje direktor JP RTV ZENICA posebnim rješenjem.

JP RTV ZENICA zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu, kao i da u
svakom trenutku odustane od Javnog poziva.
Sa Ponuđačem koji ponudi najpovoljniju ponudu zaključit će se Ugovor
na period trajanja manifestacije.

Odabranom ponuđaču će avansni polog biti uračunat u cijenu
partnerstva, a ostalim ponuđačima će biti vraćen.
Ukoliko ponuđač čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od
zaključenja Ugovora bez obzira na razlog odustanka, gubi pravo na povrat
avansnog pologa, a predmet ponude se ustupa drugorangiranom ponuđaču
i tako redom, prema utvrđenoj listi.

Sve ostale obaveze koje nisu definisane javnim pozivom, bit će regulisane
Ugovorom.
JP RTV ZENICA d.o.o. ZENICA