Koordinaciono tijelo za borbu protiv nasilja nad ženama i djecom ZDK počelo sa radom

Koordinaciono tijelo za bobru protiv nasilja nad ženama I djecom ZDK je nakon nedavnog proširenja I imenovanja članova I članica iz medijskih kuća počelo sa radom.

Prvi im je zadatak izrada Programa mjera prevencije nasilja na području kantonu, a prvi radni sastanak održali su krajem sedmice. Razgovaralo se tom prilikom I o ovlaštenjima I nadležnostima Koordinacionog tijela za bobru protiv nasilja nad ženama I djecom ZDK, ali I potrebi edukacije skupštinskih zastupnika I zastupnica o ovoj važnoj temi, te eventualnom održavanju tematskih, u kvartalnim periodima održavanih, sjednica kantonalne Skupštine  na kojima će se raspravljati o dinamici primjene I poštivanja odredaba iz Programa mjera prevencije nasilja na području Zeničkodobojskog kantona. (A.H.)