Vlada ZDK usvojila Strategiju za prevenciju i borbu protiv korupcije

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila je izvještaj o provođenju Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona za period od 2022. do 2026. godine i informaciju Akcionog plana za period 2022–2024. godina.

Neke od aktivnosti koje su se našle u Akcionom planu, a koje su bile ključne prezentovane su na današnjoj sjednici Vlade, a riječ je o informaciji o procesu revizije diploma u institucijama Zeničko-dobojskog kantona kao i donošenje odluka o izradi registara zaposlenih i registra imenovanih u ZDK. Kada govorimo o Kantonalnoj bolnici Zenica koja je u prethodnom periodu uradila reviziju diploma za 1.600 uposlenih. Rezultat te revizije je 17 diploma koje nisu validne i još jedna diploma nije bila validna i to u Zavodu za medicinu rada. Sve diplome su po službenoj dužnosti poslate u MUP i Tužilaštvo s tim da već imamo određene presude koje su donesene po pitanju tih diploma. Kada su u pitanju odluke koje su donesene na današnjoj sjednici Vlade odnose se na izradu registara zaposlenih kao i imenovanih. Cilj uspostave ovih registara jeste da na jednom mjestu imamo kompletan spisak svih uposlenih u institucijama ZDK koje se finansiraju iz budžeta. Svrha i cilj donošenja ovih registara jeste da se eliminišu rizici korupcije u zapošljavanju kao i kod imenovanja kada govorimo o registru imenovanih lica. Na ovaj način želimo eliminisati sve koruptivne rizike koji se mogu pojavljivati kod imenovanja upravnih i nadzornih odbora”, kaže Dževad Fejzić iz Ureda za borbu protiv korupcije u ZDK.

Dževad Fejzić

“U ovom prethodnom periodu koliko smo radili na izradi registara Misija OSCE-a je davala snažnu podršku Uredu za borbu protiv korupcije u ZDK. Misija je kontinuirano pratila sve što Ured radi. Nadamo se da ćemo uskoro početi sa uspostavom tih registara koji će se naći na službenoj stranici ZDK i koji će biti dostupni svim građanima“. Cilj je, kako tvrdi Fejzić, omogućiti građanima veći pristup informacijama i da se transparentnost podigne na viši nivo. (B. D.)