Statističari provode Anketu o prihodima i uslovima života građana

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, sutra počinje sa provođenjem Ankete o prihodima i uslovima života (SILC) 2023. na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Radi se, u skladu sa metodologijom Eurostata, o ponovljenom anketiranju domaćinstava iz slučajno odabranog uzorka od prošle godine zbog praćenja promjena nastalih u jednom domaćinstvu između dva talasa anketiranja, a radi uočavanja pojave dugotrajnog siromaštva i praćenja drugih socio-ekonomskih karakteristika.

Cilј ovog istraživanja je prikupljanje podataka o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života. Podaci će se koristiti za dobijanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta.

Anketu će, do kraja jula 2023. godine, provoditi ovlašteni i educirani anketari, angažovani od strane zvaničnih statističkih institucija u BiH.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i u skladu sa odredbama Zakona o statistici BiH (Službeni glasnik BiH br. 26/04 i 42/04) biće korišteni isključivo u statističke svrhe.