Utvrđen Prijedlog Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou BiH

Vijeće ministara BiH je jednoglasno utvrdilo Prijedlog Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima Europske unije u ovoj oblasti.

Prijedlogom zakona, koji je pripremilo Ministarstvo pravde BiH, preuzimaju se odredbe Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća iz juna 2019. godine о otvorenim podatcima i ponovnoj upotrebi dokumenata javnog sektora u mjeri, u kojoj to omogućava trenutačni stadij integracijskog  procesa BiH.

Načela na kojima se temelji predloženi zakon usmjerena su, između ostalog, na jačanje transparentnosti i otvorenosti javne vlasti, slobodan i besplatan pristup informacijama uz pravovremenost i tačnost u njihovom objavljivanju te pojačava odgovornost institucija BiH u ovom procesu.

Uz slobodu pristupa informacijama na temelju podnesenog zahtjeva za pristup, koji je definiran i aktuelnim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH, novina u predloženom zakonu je elektroničko podnošenje zahtjeva i uvođenje potpuno novog modela proaktivne objave određenih informacija važnih za rad, organizaciju, odlučivanje i financiranje institucija BiH.

Takođe, značajan iskorak u jačanju transparentnosti institucija BiH je uspostava središnjeg portala javnih informacija, kao javno dostupnog alata na internetu, koji korisnicima omogućuje jednakost i trajni pristup informacijama pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama dokumenata. Istovremeno se osigurava efekasna zaštita podnosioca zahtjeva u drugostepenom postupku po žalbi i na kraju pred sudom pokretanjem upravnog spora.

Ministarstvo pravde dostavit će Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenom postupku.

(izvor: akta.ba)