Ovo su ključne izmjene novog Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak FBiH

U Službenim novinama FBiH broj 5/23 objavljen je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak FBiH, a koji je stupio na snagu 02.02.2023. godine.

U nastavku donosimo pregled ključnih izmjene koje Pravilnik tretira.

Za naknade koje se isplaćuju temeljem člana 34. Zakona o radu FBiH a odnose se na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, isplatitelj prihoda je dužan obračunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza na dohodak, te prijaviti Poreznoj upravi u roku od pet dana od dana isplate putem Obrasca APR – 1036.

U članu 14. Pravilnika je navedeno da obaveze poslodavca imaju i nerezidentni porezni obveznici koji su zaposleni kod inostrane pravne osobe, a dohodak ostvaruju obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH.

 

Neoporezivim prihodom se smatraju isplaćene sljedeće naknade:

– naknade za smještaj i odvojeni život lica iz člana 2 Uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama Vrhovnog suda FBiH i tužiocima Federalnog tužilaštva koje nemaju karakter plaće, a koje se priznaju u visini do 250 KM mjesečno za odvojeni život, u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj;

– naknade za smještaj osoba iz člana 4 Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj;

– naknade za odvojeni život koje imaju rukovodeći državni službenici iz člana 4 Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće priznaju se u visini od 250 KM mjesečno.

U članu 82. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak koji uređuje pitanje oporezivanje dohotka koji ostvare nerezidenti na teritoriji FBiH, iza stava (2), dodati su stavovi 3. i 4. koji glase:

(3) Nerezidentni primaoci dohotka koji je ostvaren obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, a isplaćen u inostranstvu od strane inostranih pravnih lica, dužni su prilikom isplate takvog dohotka obračunati i uplatiti porez na dohodak na način utvrđen ovim pravilnikom.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, obračun, obustavu i uplatu poreza na dohodak imaju podružnice stranog društva kojima se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika koji počinje sa 48 u skladu sa propisima koji uređuju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije, u slučaju kad nerezidentni primaoci dohotka obavljaju nesamostalnu djelatnost za to strano društvo.

Nadalje je propisano da su pomenuta lica iz člana 82. stav (3) i (4) dužna za dohodak od nesamostalne djelatnosti dostaviti Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023).

U vezi sa navedenim, date su i korekcije Uputstva za popunjavanje Mjesečnog izvještaja o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023) gdje je navedeno da obavezu podnošenja obrasca MIP – 1023 imaju i fizičke osobe – nerezidenti FBiH koji su zaposlenici kod inostranog poslodavca kod kojeg su u radnom odnosu, ali su upućeni/izaslani na rad u BiH, odnosno FBiH, bez da inostrani poslodavac ima podružnicu, pri čemu im se isplaćuje plaća u inostranstvu, te uplaćuju inostrani obavezni doprinosi za socijalno osiguranje (član 83. stav (5) Pravilnika).

Akta.ba