CCI u Zenici organizovao panel na temu „Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou“

Centri civilnih inicijativa danas su u Zenici priredili panel diskusiju na temu „Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou“.

Centri civilnih inicijativa uz podršku Švedske, provode aktivnosti kojima žele unaprijediti rezultate javne revizije kroz adekvatan pristup svih relevantsnih učesnika u procesu revizije.

Cilj je bio ukazati na značaj revizorskih preporuka koje Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine dostavlja revidiranim institucijama, kao i potrebi ozbiljnijeg pristupa njihovoj provedbi.

Dobre prakse praćenja i postupanja po revizorskim preporukama predstavljene su od strane predstavnika općina i gradova koje su bile predmet revizije tokom prethodnih godina.

“Općina Tešanj prošla je u prethodne tri godine reviziju i izdvojili su nas kao uspješnu praksu,način provođenja revizije i provođenje mjera monitoringa nad realizacijom preporuka koje smo dobili”, izjavio je Općinski načelnik, Suad Huskić.

Tokom prethodnog perioda posebna pažnja bila je usmjerena ka realizaciji revizorskih preporuka od strane općina i gradova koje su bile predmet finansijske revizije, te uspostavljanju parlamentarnog nadzora nad nalazima revizije i praćenje postupanja subjekata po preporuka javne revizije.

Projekt menadžer Centara civilnih inicijatica, Ana Lučić je ukazala da je vrlo važno da revizorki izvještaji budu dostupni javnosti,odnosno građanima i interpretirani na njima razumljiv način,pri čemu u ovome mediji imaju značajnu ulogu.

Rukovodilac Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom, Ureda za raviziju institucija u Federaciji BiH, Mia Buljubašić podsjeća da je Zakon o raviziji uglavnom fokusiran na obaveze Parlamenta Federacije BiH, kada je u pitanju razmatranje revizorskih ivještaja i poduzimanje određenih korektivnih mjera.

“Ostaje jedna praznina kada su u pitanju niži nivoi,kantoni i jedinice lokalne samouprave, zbog čega Ured posljednjih godina proaktivno podstiče jedinice lokalne samouprave da ozbiljno pristupe razmatranju revizorskih izvještaja, donošenju akcionog plana i tu kao partnera koristimo Centre civilnih inicijativa”, dodao je Buljubašić. (Š.B.)