Detaljno uputstvo: Šta smijete, a šta ne unijeti u Hrvatsku?

Mnogi bh. građani ovih dana putuju u Hrvatsku na odmor, a granična služba te zemlje detaljno je u svom uputstvu objasnila koju i koliko robe možete prenijeti preko granice. Stirktno je propisano koliko cigareta, mesa i drugih proizvoda možete prenijeti.

Roba u osobnoj prtljazi putnika podrazumijeva osobne stvari opravdano potrebne za putovanje i izbivanja izvan mjesta stalnoga boravišta kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine, prijenosni elektronički uređaji (mobilni telefon, prijenosno računalo itd.) i sl., za osobnu uporabu putnika ili članova njegove obitelji, u razumnoj količini. Za navedenu robu, koju uvoze putnici s boravištem izvan carinskog područja Unije, odobrava se privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od uvozne carine i drugih javnih davanja“, navodi se na samom početku pojašnjenja.

Sadržaj osobne prtljage putnika podrazumijeva i ostalu robu, koja ne ulazi u navedenu kategoriju osobnih stvari opravdano potrebnih za putovanje, koju uglavnom čini trgovačka roba raznog opisa, vrste i količine kao što su npr. prehrambeni, higijenski i slični proizvodi za osobnu uporabu, predmeti opće uporabe, potrošačka elektronika, suveniri, predmeti kućanstva, luksuzni predmeti, odjeća, obuća itd. Karakteristično za predmetnu robu je da je neposrednim nadzorom relativno jednostavno utvrditi da je ne čine predmeti opravdano potrebni za putovanje, pri čemu njena vrsta, izgled, namjena, količina, način držanja, vrsta prijevoza te priložene isprave uglavnom ukazuju da je ista kupljena ili na drugi način pribavljena izvan carinskog područja Unije ili je njen unos u to područje zabranjen ili ograničen“, dodaju.

Roba nekomercijalne naravi, koja se uvozi u osobnoj prtljazi putnika koji putuju iz trećih zemalja, oslobođena je od plaćanja carine, PDV-a i trošarine pod uvjetom da ne premašuje ukupnu vrijednost ili količinu koja se navodi u nastavku, pri čemu narav ili količina robe u osobnoj prtljazi ne smije ukazivati na uvoz robe komercijalne naravi ili iz komercijalnih razloga.

Uvoz ostale robe u osobnoj prtljazi putnika, koja ne ispunjava naprijed navedene uvjete, podliježe obračunu i naplati uvoznih davanja.

Vrijednosni limiti za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika

Oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a i trošarine odnosi se na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne premašuje:

 • 3.200,00 kuna za putnike u pomorskom i zračnom prometu,
 • 2.200,00 kuna po putniku za ostale vrste prijevoza,
 • 1.100,00 kuna za putnike mlađe od 15 godina, neovisno o prijevoznom sredstvu kojim putuju.

​Premašuje li vrijednost pojedinog predmeta navedene vrijednosne limite, podjela vrijednosti takvog predmeta nije dopuštena, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dvije ili više osoba.  Isto tako, nije dopuštena kumulacija ukupne vrijednosti robe na koju se može ostvarivati pravo na oslobođenje na dvije ili više osoba.

Količinsko oslobođenje trošarinskih proizvoda od uvoznih davanja

Neovisno o naprijed navedenim vrijednosnim ograničenjima pri uvozu se oslobođenje od carine, PDV-a i trošarina odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda te odgovarajuće kombinacije istih, a ujedno se njihova vrijednost ne uključuje u vrijednost ostale robe nekomercijalne naravi.

Za putnike u zračnom prometu:

 • duhanske prerađevine:
 • 200 cigareta,
 • 100 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu),
 • 50 cigara,
 • 250 grama duhana za pušenje.
 • alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s    udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra,
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre.
 • mirno vino: 4 litre.
 • pivo: 16 litara.
 • duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:
 • 50 grama grijanog duhanskog proizvoda,
 • 10 mililitara e-tekućine,
 • 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.
 • Za putnike u drugim oblicima prometa (cestovni, željeznički itd.):
 • duhanske prerađevine:
 • 40 cigareta,
 • 20 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu),
 • 10 cigara,
 •  50 grama duhana za pušenje.
 • alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni  alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra,
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre,
 • mirno vino: 4 litre.
 •  pivo: 16 litara.
 • duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:
 • 50 grama grijanog duhanskog proizvoda,
 • 10 mililitara e-tekućine,
 • 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.

Oslobođenje na gore navedene trošarinske proizvode ne može se primijeniti na putnike mlađe od 17 godina.

Od plaćanja uvoznih davanja oslobođeno je gorivo u standardnim spremnicima svakog prijevoznog sredstva, kao i do 10 litara identične vrste goriva u prikladnim prenosivim spremnicima za rezervno gorivo.

Dopušteni unos većih količina trošarinskih proizvoda uz obračun uvoznih davanja

Unos trošarinskih proizvoda u količinama većim od količina naprijed propisanih za primjenu oslobođenja, dopušten je uz obračun i naplatu svih uvoznih davanja  (pod uvjetom da su isti prijavljeni carinskom službeniku te da ih unosi fizička osoba starija od 17 godina te da ih ista sama prevozi za osobne potrebe). Pri tome, oslobođenje se primjenjuje na naprijed navedene ograničene količine a za ostale količine obračunavaju se i naplaćuju uvozna davanja. Pod prihvatljivim količinama trošarinskih proizvoda koje se unose za osobne potrebe smatraju se količine ne veće od:

 • 800 komada cigareta,
 • 400 komada cigarilosa,
 • 200 komada cigara,
 • 1,0 kilogram duhana za pušenje,
 • 10 litara jakog alkoholnog pića,
 • 20 litara međuproizvoda,
 • 90 litara vina,
 • 110 litara piva,
 • 1,0 kilogram grijanog duhanskog proizvoda,
 • 100 mililitara e-tekućine,
 • 1,0 kilograma novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.

Unos količina većih od navedenih nije dopušten. Količine iznad navedenih (ako ih je putnik prijavio carinskom službeniku) moraju se vratiti u inozemstvo usmenim nalogom, a ako putnik ne prijavi količine veće od dopuštenih zadržat će se pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka.

Ograničenja unosa nekomercijalne robe za osobe iz pograničnih područja, radnike na granici i posade prijevoznih sredstava

Vrijednosna i količinska ograničenja za primjenu oslobođenja pri uvozu nekomercijalne robe koju putnici iz trećih zemalja unose u svojoj osobnoj prtljazi ne vrijede za osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih zemlja, radnike u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih zemalja te posade prijevoznih sredstava u prometu između susjednih trećih zemalja i Republike Hrvatske, prilikom putovanja u obavljanju svojega posla.

Navedene osobe mogu, uz oslobođenje od uvoznih davanja, dnevno u svojoj prtljazi unijeti robu čija je vrijednosti do 300,00 kuna, pri čemu se oslobođenje od uvoznih davanja odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda te odgovarajuće kombinacije istih:

duhanske prerađevine:

 • 25 cigareta,
 • 10 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu),
 • 5 cigara,
 • 25 grama duhana za pušenje,

alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:

 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 0,25 litre,
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 0,25 litre,
 • mirno vino: 1 litra,
 • pivo: 1,5 litra,

Duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama

 • 25 grama grijanog duhanskog proizvoda,
 • 4 mililitara e-tekućine.

Naprijed navedeni vrijednosni i količinski limiti neće se primjenjivati ako gore navedene osobe dokažu carinskim službenicima da putuju dalje od pogranične zone ili da se ne vraćaju iz pogranične zone susjedne treće države (npr. računom izdanim izvan pograničnog područja susjedne treće zemlje).

Pogranična zona smatra se dio državnoga područja Republike Hrvatske i susjedne treće zemlje uz zajedničku državnu granicu, koji se prostire u širini određenoj važećim međudržavnim sporazumom o pograničnom prometu potpisanim sa susjednom trećom zemljom.

Unos proizvoda životinjskog podrijetla, mješovitih proizvoda i proizvoda dobiveni od nusproizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika

Carinski službenici na graničnim prijelazima vrše službene kontrole proizvoda životinjskog podrijetla izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, koji čine dio osobne prtljage putnika i koji su namijenjeni za osobnu potrošnju, ako pripadaju jednoj od kategorija proizvoda koji se navode u nastavku.

Količinska ograničenja i zabrane uvoza hrane životinjskog podrijetla koju putnici u osobnoj prtljazi mogu unositi bez pregleda graničnog veterinarskog inspektora navedena su u tablici. Navedena ograničenja i zabrane odnose se i na i na male pošiljke robe koje se šalju fizičkim osobama (poštom ili kurirskom uslugom) i nisu namijenjene stavljanju na tržište.

Količine koje premašuju količine navedene u tablici podliježu veterinarskom pregledu graničnoj kontrolnoj postaji (Bajakovo, Stara Gradiška, Nova Sela, Karasovići, Luka Rijeka, Luka Ploče, Zračna luka Zagreb). Takve pošiljke moraju ispuniti uvjete za komercijalne pošiljke, što znači da takve pošiljke mora pratiti propisani veterinarski certifikat, a pri čemu je putnik kao uvoznik dužan prijaviti prispijeće pošiljke nadležnoj GKP radi obavljanja veterinarskog pregleda.

Proizvodi životinjskog podrijetla koji ne ispunjavaju naprijed navedene uvjete smatraju se nesukladnima te se obvezno oduzimaju od putnika radi njihovog uništavanja. Također, propust da ih se izričito prijavi carinskim službenicima predstavlja kažnjivu radnju za koju je propisana novčana kazna.