Okončani radovi na izgradnji dijela fekalne kanalizacije sliva potoka Mokušnice

U Mjesnoj zajednici Vražale okončani su radovi na izgradnji dijela fekalne kanalizacije sliva potoka Mokušnice.

Realizacijom ovog projekta nastojalo se doprinijeti izgradnji primarnih i sekundarnih trasa fekalne kanalizacije što u konačnici ima za cilj da se sa kompletnog područja sliva potoka Mokušnice prikupe otpadne fekalne vode i kao takve priključe u postojeći sistem prečišćavanja.

Vrijednost radova je 202.410,00 KM sa PDV-om, a isti su povjereni firmi „Špic beton“ d.o.o. Zenica.

U okviru ove faze izgrađeno je ukupno 1035 metara trase glavnog fekalnog kolektora sa pripadajućim oknima i to u dijelu od raskrsnice za Gornju Zenicu uzvodno prema naselju Vražale.

Izvor: zenica.ba