Vlada FBiH naredbe i preporuke Kriznog štaba produžila još 14 dana

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 7.2.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 10.2.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

Riječ je o mjerama koje su bile na snazi i u prethodnih 14 dana.

Vladama kantona i kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, odnosno općine, uvođenje restriktivnijih mjera, te da o tome redovno izvještavaju Krizni štab FMZ-a.

Vladama kantona preporučeno je da, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, procjeni rizika, kao i dokumenta „Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19“ uvedu Pravilo vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom izvijeste Krizni štab FMZ-a.

Krizni štab FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

Ovaj štab zadužen je da, prije isteka četrnaestodnevnog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

Krizni štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Podsjećamo da je, između ostalog, i dalje obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i poštivanje razmaka od minimalno dva metra. Ova obaveza važi i ako na otvorenom prostoru nije moguće ostvariti razmak od dva metra, te na stajalištima javnog prevoza, pijacama, i drugim mjestima gdje se primijeti veći protok stanovništva.

Dopušteno je ne više od 30 ljudi u zatvorenom i ne više od 100 na otvorenom prostoru.

U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u 5. sedmici ove godine, a u odnosu na sedmicu ranije, zabilježen pad svih indikatora, a najveći pad bilježe broj novopotvrđenih slučajeva COVID-a i sedmodnevna incidenca. Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 308 slučeva na 100.000 stanovnika, dok je prije dvije sedmice iznosila 500,1. U posljednjih sedam dana incidenca viša od prosječne zabilježena je u Hercegovačko-neretvanskom (743,42), Zapadnohercegovačkom (422,98), Tuzlanskom (395,39) i Sarajevskom kantonu (347).

U Federaciji BiH su na bolničkom liječenju 723 osobe zbog COVID-19, od kojih je 37 (5,1 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 688 hospitaliziranih osoba s dostavljenim podacima o vakcinalnom statusu, 524 (76,2 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 164 (23,8 posto) potpuno vakcinisanih.

O načinu i uslovima poslovanja rezidenata s nerezidentima

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, izmijenila i dopunila Odluku o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama.

Federalno ministarstvo finansija je u obrazloženju navelo da su ovom odlukom dodatno precizirane odredbe u smislu usklađivanja sa Zakonom o deviznom poslovanju i iz njega i drugih zakona proisteklim podzakonskim aktima, a u cilju sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Također su precizirane i odredbe vezane za propisivanje dokumentacije kojom se dokazuje uvoz ili izvoz robe.

Jedno od novih rješenja je da se uvoz ili izvoz robe dokazuje jedinstvenom carinskom deklaracijom koja sadrži klauzulu da je roba prešla carinsku crtu pri izvozu ili jedinstvenom carinskom deklaracijom za uvoz, a uvoz ili izvoz usluga dokazuje se ugovorom ili računom za uslugu.

Zabranjeno je plaćanje i naplata u gotovini u konvertibilnim markama između rezidenata i nerezidenata na osnovu kapitalnih transakcija, a rezidenti su dužni gotovinu u konvertibilnim markama ostvarenu naplatom od nerezidenta uplatiti isti radni dan na svoj račun u banci, a najkasnije narednog radnog dana. Rezidentima je zabranjeno da svoje obaveze izmiruju u stranoj i gotovini u konvertibilnim markama i čekovima na način uređen ovom odlukom, ako su im blokirani računi u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje unutrašnji platni promet.

Prilikom plaćanja u stranoj i gotovini u konvertibilnim markama, rezidenti su dužni primjenjivati propise koji uređuju sprečavanje pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti.

Saglasnost na odluku Uprave BH Telecoma

Federalna vlada je dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga vezanih za aktivnosti rukometnih reprezentacija BiH, kao i prava prenosa/emitovanja i eksploatacije sadržaja rukometne Premijer lige BiH u 2022. i 2023. godini, u iznosu od 900.000 KM, bez PDV-a.

Kako je obrazloženo, BH Telecom se obratio Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija zahtjevom za dobijanje saglasnosti na ovu odluku, budući da njen iznos prelazi vrijednost od 50.000 KM. Sredstva za realizaciju Odluke predviđena su Trogodišnjim planom poslovanja BH Telecoma za period od 1.1.2021. do 31.12.2023. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BH Telecoma.

Kako je navedeno u Odluci Uprave BH Telecoma, sredstva su namijenjena za nastupe reprezentativnih rukometnih selekcija (dvije godine po 250.000 KM), za sponzorstvo i prava prenosa/emitovanja i eksploataciju sadržaja rukometne Premijer lige BiH (dvije sezone po 150.000 KM) i za ostvarene rezultate – za nastupe muške rukometne reprezentacije BiH na Evropskom i Svjetskom prvenstvu (bonus po 50.000 KM po jednom prvenstvu).

Sjednica Vlade FBiH je u toku, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Fena